İngiliscə-azərbaycanca lüğət

 • WC

  WC n ayaqyolu, tualet

  Tam oxu »
 • WE

  pers. pron 1. biz; We both thank you Biz ikimiz də sizə təşəkkür edirik; 2. biz (məqalələrdə, elmi işlərdə və s

  Tam oxu »
 • WEAK

  adj 1. zəif; gücsüz; halsız; kövrək; ~ point / spot zəif yer / cəhət; ~ sight zəif görmə qabiliyyəti; He is weak in English O, ingilis dilindən zəifdi

  Tam oxu »
 • WEAK-BRAINED

  adj ağıldan kəm, ağlıçatmayan, gictəhər; sarsaq; küt

  Tam oxu »
 • WEAK-EYED

  adj gözü zəif olan, zəif / pis görmə qabiliyyətinə malik olan

  Tam oxu »
 • WEAK-HEADED

  adj 1. kəmağıl, ağlı zəif, başıboş; 2. tez keflənən; 3. iradəsiz

  Tam oxu »
 • WEAK-HEARTED

  adj 1. ürəyiyumşaq; 2. ağciyər, qorxaq, ürəksiz, cəsarətsiz

  Tam oxu »
 • WEAK-KNEED

  adj qorxaq, ağciyər, cəsarətsiz; qətiyyətsiz

  Tam oxu »
 • WEAK-MINDED

  n = weak-headed (1-ci mənada)

  Tam oxu »
 • WEAK-SIGHTED

  adj = weak-eyed

  Tam oxu »
 • WEAK-SPIRITED

  adj ürəksiz, cəsarətsiz, qorxaq, ağciyər

  Tam oxu »
 • WEAK-WILLED

  adj zəif iradəli, iradəsiz

  Tam oxu »
 • WEAKEN

  v 1. zəiflətmək; əldən salmaq, üzmək; zəifləmək, əldən düşmək; The disease weakened him Xəstəlik onu zəiflətdi / əldən saldı / üzdü; 2

  Tam oxu »
 • WEAKLY

  adj 1. zəif, arıq, sısqa, cansız (bədən haq ); 2. səbatsız, dayanıqsız (mənəvi cəhətdən)

  Tam oxu »
 • WEAKNESS

  n 1. zəiflik; gücsüzlük; halsızlıq; kövrəklik; ~ of memory yaddaş zəifliyi; the ~ of old age qocalıq halsızlığı; ~ of mind kəmağıllıq, ağıl zəifliyi;

  Tam oxu »
 • WEAL

  weal1 n I rifah, xoş güzəran; səadət, firavanlıq; for the public / general ~ ümumi rifah / xoş güzəran naminə; in ~ and woe xoşbəxtlikdə və bədbəxtlik

  Tam oxu »
 • WEALD

  n 1. şair. çöl, biyaban; 2. çöl, çəmənlik

  Tam oxu »
 • WEALTH

  n 1. zənginlik, var, var-dövlət; a man of ~ zəngin / varlı adam; intellectual ~ mənəvi zənginlik; Wealth had not brought them happiness Var-dövlət onl

  Tam oxu »
 • WEALTHY

  adj 1. zəngin, dövlətli, varlı-karlı, varlı-hallı; a ~ country dövlətli / zəngin ölkə; 2. bol, çox, zəngin; ~ language zəngin dil

  Tam oxu »
 • WEAN

  v 1. süddən kəsmək, döşdən ayırmaq (uşağı); anadan ayırmaq (dana və s.); 2. (from, of, away from) tərgitmək; tərgitdirmək (bir şeydən); to ~ smb

  Tam oxu »
 • WEANLING

  n təzəcə döşdən ayrılmış uşaq

  Tam oxu »
 • WEAPON

  n 1. silah; nuclear/atomic ~s nüvə ∕ atom silahlan; conventional / chemical ~s adi / kimyəvi silahlar; ~s of mass destruction / extermination kütləvi

  Tam oxu »
 • WEAPONLESS

  adj 1. silahsız; 2. biol. müdafiəsiz, özünü müdafiə etmək vasitəsi olmayam (heyvanlar haq.)

  Tam oxu »
 • WEAPONRY

  n hərb. silah, yaraq, döyüş texnikası

  Tam oxu »
 • WEAR

  wear1 n I 1. geymə, geyilmə; a suit for everyday ~ gündəlik geyilən pencək, hər gün geyilən kostyum; 2

  Tam oxu »
 • WEARABLE

  adj geymək üçün yararlı; geyilməli; This hat is not wearable Bu şlyapa geyməyə yaramır / geyilməli deyil

  Tam oxu »
 • WEARIFUL

  adj yorucu, usandırıcı, darıxdırıcı, üzücü

  Tam oxu »
 • WEARILESS

  adj yorulmaq bilməyən, yorulmaz; a ~ man yorulmaq bilməyen / yorulmaz adam

  Tam oxu »
 • WEARINESS

  n 1. yorğunluq, üzücülük, usandırıcılıq; 2. sıxıntı, darıxma, üzüntü

  Tam oxu »
 • WEARING

  adj yorucu, üzücü, usandırıcı; ~ journey / occupation yorucu səyahət / məşğuliyyət; I’ve had a wearing day Ba günüm çox yorucu olub

  Tam oxu »
 • WEARISOME

  adj 1. yorucu, üzücü; əldən salan, çox ağır, çətin; ~ day yorucu gün; ~ task çətin / ağır tapşırıq; a ~ child çətin uşaq; 2

  Tam oxu »
 • WEARPROOF

  adj geyməyə davamlı, gec dağılan, möhkəm

  Tam oxu »
 • WEARY

  adj 1. yorğun, əldən düşmüş; ~ in body and mind fiziki və mənəvi cəhətdən yorulmuş / yorğun; I am feeling weary Mən özümü yorğun hiss edirəm; 2

  Tam oxu »
 • WEASEL

  weasel1 n 1. zool. sincab (dələ fəsiləsindən qiymətli xəzi olan heyvan); 2. gəlincik (dələ fəsiləsindən olan kiçik yırtıcı heyvan) ◊ to catch a ~ asle

  Tam oxu »
 • WEATHER

  weather1 n 1. hava; cold / fine / bad / sunny / dull / hot / wet / windy / rainy ~ soyuq / yaxşı / pis / günəşli / tutqun / isti / nəm / küləkli / yağ

  Tam oxu »
 • WEATHER-BEATEN

  adj 1. codlaşmış, qabalaşmış, cadar-cadar olmuş, qurumuş (havadan, küləkdən); yanmış, qaralmış (havadan); a ~ face / skin yanmış / codlaşmış sifət / d

  Tam oxu »
 • WEATHER-BOARD

  n dən. gəminin küləkdöyən bortu

  Tam oxu »
 • WEATHER-BUREAU

  n hava bürosu

  Tam oxu »
 • WEATHER-COCK

  n 1. yelqovan; 2. məc. hərdəmxəyal / fikrini tez-tez dəyişən adam; səbatsız adam

  Tam oxu »
 • WEATHER-FORECAST

  n hava məlumatı / proqnozu

  Tam oxu »
 • WEATHER-GLASS

  n barometr

  Tam oxu »
 • WEATHER-PROOF

  adj havaya davamlı; atmosfer təsirlərinə davamlı olan; a ~ jacket isti astarlı (su, külək keçirməyən) gödəkçə

  Tam oxu »
 • WEATHER-SERVICE

  n hava xidməti

  Tam oxu »
 • WEATHER-STAINED

  adj 1. rəngi getmiş / solmuş, bozarmış (havadan); 2. ləkəli, ləkəsi olan (yağışdan)

  Tam oxu »
 • WEATHER-STATION

  n meteoroloji stansiya

  Tam oxu »
 • WEATHER-STRIP

  n havam isti saxlamaq üçün qapının, pəncərənin arasına qoyulan keçə (porolon qat və s.)

  Tam oxu »
 • WEATHER-WORN

  adj havanın pisləşməsindən əziyyət çəkən

  Tam oxu »
 • WEATHERED

  adj 1. atmosfer təsirinə məruz qalmış; tufana / qasırğaya davam gətirmiş (gəmi haq.); rocks ~ by wind and water küləyin və suyun təsirinə məruz qalmış

  Tam oxu »
 • WEATHERMAN

  n d.d. meteoroloq

  Tam oxu »
 • WEATHERWEAR

  n qoruyucu paltar (yağışdan və s.); plaş, gödəkçə

  Tam oxu »