İngiliscə-azərbaycanca lüğət

 • WRACK

  wrack1 n I 1. dənizin sahilinə atılmış yosun; 2. sahilə atılmış şey (çaydan, göldən və s.) wrack2 v 1

  Tam oxu »
 • WRAITH

  n ruh; kabus; xəyal; qarabasma

  Tam oxu »
 • WRANGLE

  wrangle2 v (with smb. / about / over smth.) mübahisə etmək, höcət etmək, sözləşmək, deyişmək; dalaşmaq (bir kəslə bir şey üstündə); What are they wran

  Tam oxu »
 • WRANGLER

  n boşboğaz / mübahisəçi / höcət adam

  Tam oxu »
 • WRAP

  wrap1 n 1. şal, örpək; çiyin örtüyü (mexdən); böyük yun şal; 2. pl adyal; 3. dolama, sanma, bükmə, sarğı; 4

  Tam oxu »
 • WRAPPER

  n 1. amer. xalat; kapot 2. sarğı; banderol; chocolate sweet ~s şokolad konfet sarğıları; 3. üzlük, cild üzlüyü (kitabda, broşürada)

  Tam oxu »
 • WRAPT

  to wrap felinin pt, pp forması

  Tam oxu »
 • WRATH

  n qəzəb, acıq, qeyz, hiddət; the ~ of God Allahın qəzəbi; to vent one’s ~ on smb. acığını / qəzəbini bir kəsin üstünə tökmək; to bottle up one’s ~ qəz

  Tam oxu »
 • WRATHFUL

  adj qəzəbli, acıqlı, qeyzli, hiddətli

  Tam oxu »
 • WREAK

  v əl-qol açmaq, çəkinməmək, öz bildiyini etmək; tökmək (acıq və s.); to ~ one’s fury upon smb. öz acığını / qəzəbini bir kəsin üstünə tökmək

  Tam oxu »
 • WREATH

  n 1. əklil; çələng (çiçəklərdən hörülmüş bəzək); a funeral ~ matəm əklili; We laid wreath at the war memorial Biz müharibədə həlak olanların abidəsinə

  Tam oxu »
 • WREATHE

  v 1. hörmək, lülə şəklində bükmək, bürmələmək; 2. sarılmaq, dolanmaq; bürünmək, qərq olmaq; The hills were wreathed in mist Təpələr dumana bürünmüşdü

  Tam oxu »
 • WREATHED

  adj 1. hörülmüş (əklil, çələng haq.); 2. örtülmüş, bürünmüş; qərq olmuş; a face ~ in wrinkles qırışlarla örtülmüş sifət / üz; a face ~ in smiles təbəs

  Tam oxu »
 • WRECK

  wreck1 n 1. qəza, məhv olma (gəmi); avariya (təyyarə və s.); bədbəxt hadisə, fəlakət, qəza (dəmir yolunda); to suffer ~ qəzaya uğramaq; to go to ~ məh

  Tam oxu »
 • WRECKAGE

  n 1. qəza / avariya qırıntıları / qalıqları / parçaları; A few survivors were pulled from the wreckage Qəzanın qalıqları altından bir neçə sağ qalanla

  Tam oxu »
 • WRECKED

  adj gəmi qəzasına / fəlakətə / avariyaya uğramış; The ship / The train was wrecked Gəmi / Qatar qəzaya uğradı

  Tam oxu »
 • WRECKER

  n 1. çapovulçu, soyğunçu, talançı, qarətkar; qəzaya uğrayan gəmiləri soyan adam; 2. amer. evi uçuran / sökən fəhlə

  Tam oxu »
 • WRECKING

  adj 1. xilasedici; ~ car xilasedici maşın; ~ crew hərb. xilasedici komanda; 2. evləri uçurtma briqadası; 3

  Tam oxu »
 • WREN

  n 1. bot. gicitkənlik; 2. zool. çalıquşu; vürok (sərçə sinfindən olan quş)

  Tam oxu »
 • WRENCH

  wrench1 n 1. dartma; sıxma, burma; He pulled the handle off with a single wrench O, bir dəfə dartmaqla dəstəyi çıxartdı; 2

  Tam oxu »
 • WRESTLE

  wrestle1 n id. güləşmə, qurşaq tutma; güləşmə üzrə yarış; məc. inadlı mübarizə (çətinliklə və s.); a ~ for life ölüm-dirim mübarizəsi westle2 v 1

  Tam oxu »
 • WRESTLER

  n id. pəhləvan, güləşçi

  Tam oxu »
 • WRESTLING

  n id. güləş, güləşmə, qurşaq tutma

  Tam oxu »
 • WRETCH

  n 1. bədbəxt / miskin / zavallı / fağır / biçarə / yazıq adam; poor homeless ~ es biçarə / bədbəxt / zavallı adamlar; 2

  Tam oxu »
 • WRETCHED

  adj 1. bədbəxt, miskin yazıq, fağır, biçarə; ~ existence miskin / şərəfsiz həyat, to feel ~ özünü bədbəxt / miskin hiss etmək; to look ~ yazıq / miski

  Tam oxu »
 • WRIGGLE

  wriggle1 n 1. bükük, əyri, əyrilik, dirsək, girinti-çıxıntı; 2. əyilmə, bükülmə; qıvrılma (bədən) wriggle2 v 1

  Tam oxu »
 • WRIGGLER

  n yaltaq / özünü hər yerə soxan adam; bic / fəsadçı / fitnə salan adam

  Tam oxu »
 • WRING

  wring1 n 1. sıxma, burma; She gave the shirt a wring O, (yaş) köynəyi sıxdı; 2. əl tutuşma / sıxma; 3

  Tam oxu »
 • WRINGER

  n paltarsıxan maşın

  Tam oxu »
 • WRINKLE

  wrinkle1 n I (adət, pl) 1. qırış (üzdə, dəridə); ~s on the face üzdə / sifətdə qırışlar; 2. büzmə, qırçın, qat; to iron out the ~s in a dress paltarda

  Tam oxu »
 • WRINKLED

  adj 1. qırışmış; bürüşmüş; his old ~ face onun qoca bürüşmüş Sifəti; 2. əzilmiş, qat kəsmiş (paltar haq

  Tam oxu »
 • WRIST

  n 1. bilək; He took me by the wrist O mənim biləyimdən tutdu; 2. manjet, qol köbəsi

  Tam oxu »
 • WRIST-WATCH

  n qol saatı

  Tam oxu »
 • WRISTBAND

  n 1. manjet, qol köbəsi, köbə; 2. bilərzik, qolbaq

  Tam oxu »
 • WRIT

  n hüq. sərəncam / çağırış vərəqəsi; iddia / tələb ərizəsi; a ~ for the arrest of smb. bir kəsi həbs etmək haqda sərəncam ∕ əmr

  Tam oxu »
 • WRITE

  v 1. yazmaq; to ~ large / small /plain iri / xırda / aydın yazmaq; to ~ shorthand stenoqrafiya ilə yazmaq; to ~ an application ərizə yazmaq; 2

  Tam oxu »
 • WRITE-DOWN

  n tic. nominal qiymətlərin aşağı salınması

  Tam oxu »
 • WRITER

  n 1. yazıçı; to be a ready ~ iti qələm sahibi olmaq; asan və tez yazmaq; 2. mirzə, klerk (Qərbi Avropanın bəzi ölkələrində kontor xidmətçisi); 3

  Tam oxu »
 • WRITHE

  v 1. qovrulmaq, qıvrılmaq (ağrıdan); to ~ in agony əzab-əziyyət içində qovrulmaq; 2. əzab / iztirab çəkmək; to ~ with shame xəcalətdən əzab çəkmək, bə

  Tam oxu »
 • WRITING

  n 1. yazı, cızma-qara; at the present ~ bu sətirlər yazılarkən; 2. (ədəbi) əsər; the of Dickens Dikensin əsərləri; 3

  Tam oxu »
 • WRITING-CASE

  n yazı ləvazimatı üçün nesesser (qutu)

  Tam oxu »
 • WRITING-INK

  n mürəkkəb

  Tam oxu »
 • WRITING-MASTER

  n hüsnxətt müəllimi

  Tam oxu »
 • WRITING-PAD

  n bloknot

  Tam oxu »
 • WRITING-PAPER

  n yazı / poçt kağızı

  Tam oxu »
 • WRITING-TABLE

  n yazı stolu / masası

  Tam oxu »
 • WRITTEN

  written1 adj yazılı, yazılmış; ~ invitation / reply yazılı dəvət / cavab written2 to write felinin pp forması

  Tam oxu »
 • WRONG

  wrong1 n 1. səhv, yanlışlıq, düzgün / doğru olmama; yanılma; He doesn’t know the difference between right and wrong O, düz ilə səhv arasında fərq bilm

  Tam oxu »
 • WROTE

  to write felinin ptforması

  Tam oxu »
 • WROUGHT-UP

  adj əsəbi, əsəbiləşdirilmiş; gərginləşdirilmiş; ~ state əsəbi vəziyyət; to get ~ over nothing heç nədən ötrü özündən çıxmaq

  Tam oxu »