İngiliscə-azərbaycanca lüğət

 • WHACK

  whack1 n 1. d.d. bərk zərbə; zərbə səsi; He gave the ball a terrific whack O, topa bərk bir zərbə vurdu; 2

  Tam oxu »
 • WHACKED

  adj d.d. əldən / taqətdən düşmüş, üzülmüş; I’m absolutely whacked Mən tamamilə əldən / heydən düşmüşəm

  Tam oxu »
 • WHALE

  whale1 n 1. kit, balina; bull ~ erkək balina / kit; cow ~ dişi balina / kit; 2. : a ~ at / on d.d. öz işinin ustası / pərgarı, öz işini yaxşı bilən; u

  Tam oxu »
 • WHALE CALF

  n balina / kit balası

  Tam oxu »
 • WHALE-FISHER

  n balina / kit ovçusu, balina / kit ovlayan

  Tam oxu »
 • WHALE-OIL

  n balina yağı, dəniz heyvanlarının (balina, suiti və s.) əridilmiş piyi

  Tam oxu »
 • WHALEBOAT

  n 1. balina / kit ovlayan gəmi; 2. velbot (avarlı və ya yelkənli uzun qayıq)

  Tam oxu »
 • WHALEBONE

  n balina / kit sümüyü (üst çənədə)

  Tam oxu »
 • WHALER

  n 1. balina / kit ovlayan (adam); balina / kit ovçusu; 2. balina / kit ovlayan gəmi; 3. dən. velbot (avarlı /yelkənli uzun qayıq)

  Tam oxu »
 • WHALING

  n d.d. döymə, vurma, qolaylanaraq vurma (çubuq və s. ilə)

  Tam oxu »
 • WHALING-GUN

  n qarpun topu (qarpun atan top – böyük dəniz heyvanlarını ovlamaq üçün nizə, qarmaq)

  Tam oxu »
 • WHANG

  whang2 v çalmaq, vurmaq; döyəcləmək (təbili)

  Tam oxu »
 • WHARF

  n 1. verf, tərsanə; 2. körpü (gəminin yan alması üçün)

  Tam oxu »
 • WHARF RAT

  n məc. liman / port siçovulu (avaralar, oğrular və s. haq. )

  Tam oxu »
 • WHARVES

  wharf isminin cəm forması

  Tam oxu »
 • WHAT

  what1 pron 1. interrog. pron. nə?; What is it? Bu nədir? What is it made of? Bu nədən düzəldilib?; What is your name? Sənin / Sizin adın / adınız nədi

  Tam oxu »
 • WHAT-FOR

  n d.d. 1. töhmət, məzəmmət; 2. cəza; kötək; If she finds out what you’ve done she’ll give you what for! O müəyyən etsə ki, sən / siz nə etmisən / etm

  Tam oxu »
 • WHAT-NOT

  n nə desən, nə istəsən, hər şey, cürbəcür şeylər; oyun-oyuncaq; The box was full of old toys, books and what not? Qutuda köhnə oyuncaqlar, kitablar və

  Tam oxu »
 • WHATEER

  pron = whatever

  Tam oxu »
 • WHATEVER

  whatever1 adj hansı, necə, hansı olursa olsun, hər cür; Whatever order he may give, they must be obeyed O hansı əmri verirsə versin, onlar yerinə yeti

  Tam oxu »
 • WHATMAN

  n vatman kağızı

  Tam oxu »
 • WHEAT

  n 1. buğda; winter / summer ~ payızlıq / yazlıq buğda; 2. taxıl; a field of ~ taxıl tarlası / zəmisi; to grow / to plant ~ buğda / taxıl yetişdirmək /

  Tam oxu »
 • WHEAT-BREAD

  n buğda çörəyi, ağ çörək

  Tam oxu »
 • WHEAT-FLOUR

  n buğda unu

  Tam oxu »
 • WHEAT-LAND

  n buğda / taxıl zəmisi

  Tam oxu »
 • WHEATMEAL

  n iri üyüdülmüş buğda unu

  Tam oxu »
 • WHEEDLE

  v 1. yaltaqlanmaq, yaltaqlıq etmək (bir kəs qarşısında); The girl wheedled her father into buying her a bicycle Qız atasına velosiped aldırmaq üçün ya

  Tam oxu »
 • WHEEL

  wheel1 n 1. təkər, çarx; front / back ~ qabaq / dal təkər; on the on ~s təkər üstündə; köçəri həyat; 2

  Tam oxu »
 • WHEEL-BASE

  n avtomobil təkəri bazası

  Tam oxu »
 • WHEEL CHAIR

  n təkərli kreslo, qoltuqlu kürsü (şikəstləri, əlilləri aparmaq üçün)

  Tam oxu »
 • WHEELBARROW

  n taçka, əl arabası

  Tam oxu »
 • WHEELER

  n 1. taçka sürən / əl arabası sürən fəhlə; 2. = wheelwright

  Tam oxu »
 • WHEELER-DEALER

  n amer. d.d. 1. başçı; 2. fırıldaqçı, bic, hiyləgər, tülüngü, lotu-bambılı

  Tam oxu »
 • WHEELMAN

  n d.d. 1. sükançı; 2. təkərçi, təkər qayıran usta; 3. velosipedçi, velosiped sürən

  Tam oxu »
 • WHEELSMAN

  n sükançı

  Tam oxu »
 • WHEELWRIGHT

  n 1. təkər ustası, təkərçi; 2. kuzov / təkər təmir edən usta

  Tam oxu »
 • WHEEZE

  wheeze1 n 1. tövşümə; ağır nəfəsalma, təngnəfəslik; xırıltı; He has a slight wheeze in his chest Onun sinəsində balaca bir xırıltı / təngnəfəslik var;

  Tam oxu »
 • WHELK

  n 1. sızanaq; 2. d.d. çapıq, kərtik

  Tam oxu »
 • WHELP

  whelp1 n 1. küçük, it balası / küçüyü; bala (vəhşi heyvanların); 2. kin. cins, nəsil; uşaq, küçük (gənc haq

  Tam oxu »
 • WHEN

  when1 n vaxt, zaman; Since when has she been ili? O nə vaxtdan / zamandan xəstədir? Until when can you stay Sən/Siz nə vaxta qədər qala bilərsən? /bil

  Tam oxu »
 • WHENCE

  whence1 interrog. adv 1. haradan, hansı yerdən; Whence does he come? O haralıdır? From whence is he? O haradandır?; 2

  Tam oxu »
 • WHENEVER

  whenever1 adv d.d. axı nə vaxt / nə zaman; Whenever did you find time to write it? Sən / Siz axı nə vaxt onu yazmağa vaxt tapdın / tapdınız? Whenever

  Tam oxu »
 • WHERE

  where2 interrog. adv 1. harada, hara; Where are you? Sən /Siz haradasan / haradasınız?; Where do you live? Sən / Siz harada yaşayırsan / yaşayırsınız?

  Tam oxu »
 • WHEREABOUTS

  whereabouts1 n olduğu yer; Her present whereabouts is unknown Onun hal-hazırda olduğu yer naməlumdur whereabouts2 interrog

  Tam oxu »
 • WHEREAS

  conj 1. halbuki, əksinə, baxmayaraq ki; He was spending all his time on teaching, whereas he yearned to do research work O, vaxtının hamısını dərs dem

  Tam oxu »
 • WHEREBY

  whereby1 relat. adv ...vasitəsilə, ...köməyilə,.. .yolu ilə, ...üsulu ilə; A law whereby all children are to receive cheap milk Elə bir qanun ki, onun

  Tam oxu »
 • WHEREFORE

  interrog. adv 1. niyə? nəyə görə? nə üçün? Wherefore did you go? Nə üçün sən / siz getdin / getdiniz? 2

  Tam oxu »
 • WHEREIN

  interrog. adv nədə? harada?; Wherein am I mistaken? Mən nədə / harada səhv edirəm?

  Tam oxu »
 • WHEREOF

  adv kim / nə haqda; nə barədə; He knows whereof he speaks O, nə barədə danışdığını bilir

  Tam oxu »
 • WHEREUPON

  whereupon1 adv nədə? harada? whereupon2 conj bundan sonra, ...nəticəsində; onda; I explained the matter, whereupon he laughed heartily Mən ona işin nə

  Tam oxu »