İngiliscə-azərbaycanca lüğət

 • WICK

  n 1. fitil, piltə; Trim the wick of a lamp Lampanın fitilini kəs / kəsin; 2. tib. tampon

  Tam oxu »
 • WICKED

  adj 1. qəddar / zalım; qəzəbli / kinli; yaman, pis; mənəviyyatsız; ədəbsiz; It is wicked of you to torment the poor cat Yazıq pişiyə əzab verməklə sən

  Tam oxu »
 • WICKER

  wicker1 n 1. hörmək üçün çubuq; 2. hörmə zənbil wicker2 v hörmək (çubuqdan)

  Tam oxu »
 • WICKET

  n 1. doqqaz, kiçik qapı (hasarda, darvazada); 2. turniket (adamları bir-bir növbə ilə buraxmaq üçün bir yerin girəcəyində qoyulan fırlanan çarpaz qapı

  Tam oxu »
 • WICKET-KEEPER

  n qapıçı (kriket oyununda)

  Tam oxu »
 • WIDE

  wide1 adj 1. enli, geniş; a ~ road enli / geniş yol; a ~ river enli çay; 2. hərtərəfli, geniş, böyük; ~ knowledge hərtərəfli / geniş bilik; ~ differen

  Tam oxu »
 • WIDE-AWAKE

  adj 1. oyaq / ayıq qalan / olan, yatmayan, yuxusuz; 2. sayıq, ayıq-sayıq, diqqətli, ehtiyatlı; He felt wide-awake to his surroundings O, ətrafındakıla

  Tam oxu »
 • WIDE-OPEN

  adj 1. geniş açılmış; with ~ eyes geniş açılmış gözlərlə (heyrətdən, təəccübdən və s.); 2. d.d. qorunmayan, müdafiə olunmayan / edilməyən

  Tam oxu »
 • WIDE-SPREAD

  adj geniş yayılmış, hər tərəfə yayılmış / uzanmış; ~ damage çox böyük zərər / ziyan

  Tam oxu »
 • WIDEN

  v 1. genişləndirmək, artırmaq; enlətmək; to ~ one’s outlook dünyagörüşünü artırmaq / genişləndirmək; The road is being widened Yolu enlədirlər /genişl

  Tam oxu »
 • WIDGEON

  n vəhşi ördək

  Tam oxu »
 • WIDOW

  widow1 n dul arvad; to become a ~ dul qalmaq / olmaq; ~’s weeds dul qadınan matəm paltarı widow2 v 1

  Tam oxu »
 • WIDOWER

  n dul kişi

  Tam oxu »
 • WIDOWHOOD

  n I dulluq, dul olma (kişi və ya qadın haq.)

  Tam oxu »
 • WIDTH

  n 1. en; genişlik, gen-bolluq; in ~ eninə; ten metres in ~ on metr enində; a road of great ~ çox enli / geniş yol; 2

  Tam oxu »
 • WIELD

  v 1. əlində saxlamaq (silah və s.); sahib / malik olmaq; to ~ an axe / a sword / a tennis racket baltam / qılıncı / tennis raketini əlində saxlamaq; t

  Tam oxu »
 • WIFE

  n 1. arvad, zövcə, həyat yoldaşı; 2. d.d. uşaqların anası; the doctor’s ~ həkimin arvadı; to take a ~ evlənmək; to take to ~ arvad almaq; an old ~ qan

  Tam oxu »
 • WIFELESS

  adj 1. arvadsız, dul; 2. subay, evlənməmiş

  Tam oxu »
 • WIG

  n parik; Wigs are worn Pariklər köhnəlib / əldən düşüb; ◊ My wig(s)! Aman Allah! (təəccüb bildirir); ~s on the green vuruşma, dava-dalaş, vurhavur; qa

  Tam oxu »
 • WIG-WAG

  v d.d. 1. bayraqcıqlarla işarə / xəbər vermək (dənizdə, dəmir yolunda və s.-də); 2. ora-bura / irəli-geri getmək (hərəkət haq

  Tam oxu »
 • WIGGING

  n d.d. söyüb danlama, abrını alma / vermə, bərk məzəmmət, şiddətli töhmət, qulaqburması; to get / to give smb

  Tam oxu »
 • WIGGLE

  wiggle1 n asta-asta yırğalama / yırğalanma; qurdalanma, qımıldanma; yerində rahat oturmama; ◊ to get a ~ on tələsmək, hərəkətə gəlmək wiggle2 v 1

  Tam oxu »
 • WILD

  wild1 n (the ~s) səhra, biyaban; cəngəllik (qalın meşəlik); the ~s of Africa Afrika cəngəllikləri; to live out in the ~ ≅ təbiətin qoynunda yaşamaq, v

  Tam oxu »
 • WILD BOAR

  n zool. qaban, çöldonuzu

  Tam oxu »
 • WILD CHERRY

  n yabanı albalı / gilas, çöl gilası / albalısı

  Tam oxu »
 • WILD DUCK

  n vəhşi ördək, çöl ördəyi

  Tam oxu »
 • WILD-GOOSE

  n vəhşi qaz, çöl qazı; ◊ ~ chase ağılsız təşəbbüs, havayı iş / niyyət / fikir

  Tam oxu »
 • WILD OAT

  wild oat(s) n bot. vələmir (yulafca); ◊ to sow one’s ~ gənclik əyləncələrinə aludə olmaq

  Tam oxu »
 • WILD OATS

  wild oat(s) n bot. vələmir (yulafca); ◊ to sow one’s ~ gənclik əyləncələrinə aludə olmaq

  Tam oxu »
 • WILD PEAR

  n çöl armudu, yabanı armud

  Tam oxu »
 • WILD PIG

  n = wild boar

  Tam oxu »
 • WILD ROSE

  n bot. itburnu

  Tam oxu »
 • WILD SOW

  n vəhşi donuz, çöldonuzu

  Tam oxu »
 • WILD STRAWBERRY

  n yabanı çiyələk, meşə çiyələyi

  Tam oxu »
 • WILD TURNIP

  n bot. vəzərək (bitki)

  Tam oxu »
 • WILDCAT

  wildcat1 n d.d. 1. vəhşi pişik; 2. tez özündən çıxan / hirsli / tündməcaz / tündxasiyyət / qeyzli adam wildcat2 adj 1

  Tam oxu »
 • WILDEBEEST

  n zool. qnu (antilop cinsindən Cənubi Afrikada yaşayan heyvan)

  Tam oxu »
 • WILDERNESS

  n 1. çöl, çöllük, biyaban, səhra; 2. bağ yaxud parkın əl dəyməmiş təbii şəkildə başlı-başına buraxılmış hissəsi; ◊ a voice in the ~ din

  Tam oxu »
 • WILDFOWL

  n çöl quşu; ov quşları, qanadlılar, quşlar

  Tam oxu »
 • WILDING

  n 1. bot. cır / yabanı bitki; 2. d.d. cır alma / armud və s

  Tam oxu »
 • WILDLIFE

  n canlı təbiət

  Tam oxu »
 • WILDLY

  adv vəhşicəsinə, azğıncasına; dəli kimi; to rush ~ from room to room otaqdan-otağa dəli kimi qaçmaq; to talk ~ dəli kimi danışmaq

  Tam oxu »
 • WILDMAN

  n vəhşi adam

  Tam oxu »
 • WILDRADISH

  n bot. yabanı turp, çöl turpu

  Tam oxu »
 • WILE

  wile1 n biclik, kələk; aldatma, yalan satma, kələk gəlmə; She used all her feminine wiles to get her way Öz istədiyinə nail olmaq üçün qadına xas olan

  Tam oxu »
 • WILFUL

  adj 1. tərs, inadcıl, inadkar, öz bildiyini edən; özbaşına; a ~ child tərs / inadkar uşaq; 2. qəsdən / bilərəkdən / qərəzlə / bilə-bilə edilən; ~ dama

  Tam oxu »
 • WILL

  will1 n 1. iradə, iradə qüvvəsi; the ~ to live yaşamaq iradəsi; strong / weak / iron ~ güclü / zəif / dəmir iradə; lack of ~ iradəsizlik, iradə zəifli

  Tam oxu »
 • WILL-O-THE-WISP

  n 1. bataqlıq alovu; 2. məc. nə isə aldadıcı şey; ələkeçməz / tutulmaz şey; You shouldn’t. hope to find perfect happiness – it’s just a will-o’-the-wi

  Tam oxu »
 • WILL-POWER

  n iradə gücü / qüvvəsi

  Tam oxu »
 • WILLING

  adj 1. bir şeyi etməyə hazır olan; bir şeyə razı olan, razı; He’s quite willing to pay the price I ask O mən istədiyim qiyməti verməyə razıdır; Are yo

  Tam oxu »