APUL-APUL

Ləngər vura-vura. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

ANŞIRMAQ
ARAXÇIN