AQMAQ

1. Axmaq.

2. Basqın etmək. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

AQINDILI
AQUŞKA