Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti.

 • GILDIR

  (Qarakilsə) kök, dolu (adam)

  Tam oxu »
 • GILIF

  (Çənbərək, Meğri) baca, deşik. – Samanı gılıfdan samannığa töx’düx’ (Çənbərək)

  Tam oxu »
 • GIRCIN

  (Ağdam, Çənbərək, Qazax) mal otu yedikdən sonra qalan çör-çöp. – Malın qavağında qalan gırcını bir yerə yığ (Çənbərək)

  Tam oxu »
 • GIRDAMAX

  (Çənbərək) mələmək. – Qoyun quzusuna gırdıyır

  Tam oxu »
 • GIRDIN

  (Cəbrayıl, Çənbərək, Qazax, Oğuz, Meğri, Tovuz) bax girdim. – Bu palıdı duğrasam, utız gırdın çıxar (Meğri)

  Tam oxu »
 • GIRMİŞ

  (Meğri) iri üyüdülmüş (un)

  Tam oxu »
 • GIRS

  (Oğuz) bax girz. – Gırsı bizdə çox pişirillər

  Tam oxu »
 • GIRTDAMAX

  (Çənbərək, Qazax, Tovuz) böyük ağacları ortasından balta ilə kəsmək. – Eşdəki vələsi gırtda, peçə doldurum dəmbildəsin (Çənbərək)

  Tam oxu »
 • GIRVIT

  (Borçalı) bax gıvrıt

  Tam oxu »
 • GIVLA

  (Meğri) bax givlə

  Tam oxu »
 • GIVRIT

  (Qazax) kök, dolu (adam). – Fatma çox gıvrıt qızdı

  Tam oxu »
 • GİBB

  (Şuşa) günaşırı tutan xəstəlik adı. – Həsən gibb azarına tüşüf

  Tam oxu »
 • GİC-KARIĞ

  gic-karığ olmeg: (Bakı) çaşıb qalmaq. – O qədə işim var ki, gickarığ olmışam

  Tam oxu »
 • GİCƏ

  (Dərbənd) gənə. – Gicələr iki cürə var: birinə diyərüg iri ağ gicə, birinə diyərüg xirdə qarə gicə

  Tam oxu »
 • GİCƏVAR

  (Bakı) 1. istiqaməti bəlli olmayan külək 2. burulğan. – Bı dəfə də:zdə çiməndə gicəvardan gücnən qutardım

  Tam oxu »
 • GİCGAH

  (Dərbənd) ağılsız, huşsuz. – Ay üküz uğli üküz, gicgah şeysən ki sən

  Tam oxu »
 • GİCİTKANANASI

  (Şuşa) tikanı olmayan, dalamayan gicitkən. – Gicitkananası dalıyan döyü

  Tam oxu »
 • GİCKƏSƏMƏ

  (Bakı) səfeh, ağılsız

  Tam oxu »
 • GİCO:

  (Əli Bayramlı, Kürdəmir, Şamaxı) burulğan. – Geçmə, gico:du, batarsan (Şamaxı)

  Tam oxu »
 • GİDİ

  (Basarkeçər, Laçın, Tovuz) etibarsız. – Ay gidi Abbasəli indi olaydı, danışeydı, siz də yazeydıηız (Basarkeçər); – Eh, gidi dünya, çoxlarını uddun (To

  Tam oxu »
 • GİDİL

  (Qax) şəkərçörəyi

  Tam oxu »
 • GİƏCƏX’

  (Tovuz) paltar. – Giəcəyim çoxdu, hamsı da təzə

  Tam oxu »
 • GİFANDAZ

  (Bakı) toxunma pərdə (pəncərə üçün)

  Tam oxu »
 • GİGİMOY

  (Dərbənd) bayquş. – Gigimoy uliyədi, diyəllər bir xata ular, xeyrə də uliyəni var gigimoynun, zərələ də

  Tam oxu »
 • GİGİRTDƏMAĞ

  (Quba) ara vurmaq, ara qarışdırmaq. – Ga:var, gigirtdəmaği u üzünə adət eliyib

  Tam oxu »
 • GİGO:UN

  (Quba) mozalan

  Tam oxu »
 • GİJƏPƏNİ

  (Lerik) quşəppəyi

  Tam oxu »
 • GİJGƏ

  (Lənkəran) daranmamış, pırtdaşmış saç

  Tam oxu »
 • GİJİMƏK

  (Ucar) nadinclik etmək. – Əhməd bü:n çox gijiyif

  Tam oxu »
 • GİJOY

  (İmişli) qıjov, çayın iti axan yeri. – Gijoyda çimmiyin, batarsu:z

  Tam oxu »
 • GİLABİ

  I (Bakı, Salyan) paltar və ya baş yumaq üçün istifadə edilən gil II (Dəvəçi) gül

  Tam oxu »
 • GİLABZAN

  (Ağdaş) gülabpuş. – Gilabzan saxsı qabdan olur

  Tam oxu »
 • GİLABZƏN

  (Quba) bax gilabzan. – Gilabzəni tuyda, xeyir işdə işdədərduğ

  Tam oxu »
 • GİLAN

  (Quba) bağlamaq üçün qapının arxasına keçirilən taxta və ya dəmir

  Tam oxu »
 • GİLANDAR

  (Xaçmaz, Quba) haşiyə. – Bizim xəlçənin güzəl gilandarı var

  Tam oxu »
 • GİLAR

  (Hamamlı) ərzaq anbarı

  Tam oxu »
 • GİLBİT

  (Qax) kösöv

  Tam oxu »
 • GİLDİK

  (Cəlilabad) itburnu

  Tam oxu »
 • GİLDİR

  (Sabirabad, Salyan) gödək kəsilmiş yoğun odun. – Gildiri yandırıllar qışda (Salyan)

  Tam oxu »
 • GİLDİR-GİLDİR

  (Bakı, Gədəbəy, Kürdəmir, Salyan) gilə-gilə, damcı-damcı. – Uşağın gözünnən gildir-gildir yaş gəlir (Salyan)

  Tam oxu »
 • GİLƏ

  (İsmayıllı) umu-küsü

  Tam oxu »
 • GİLƏ-ZUZƏ

  gilə-zuzə getmeg: (Bakı) zarıldamaq, inildəmək (xəstəlik nəticəsində). – Ağəz, uşağın buxağına mərcimegcən bir sizağan çıxıb, gecələr sə:rəcən gilə-zu

  Tam oxu »
 • GİLƏGÜZ

  (Salyan) körpə quzu saxlanılan yer. – Giləgüzzə quzı saxlallar

  Tam oxu »
 • GİLƏMƏRZƏ

  (Lənkəran) kəklikotu. – Xəlil, boğazun ağrıyır, gəl birəz giləmərzə qəynədim iç

  Tam oxu »
 • GİLƏNŞA

  (Bakı) quş adı

  Tam oxu »
 • GİLƏY

  (Lənkəran) gündüz saat 11-12 radələri. – Giləy naharına çıxmışuğ

  Tam oxu »
 • GİLƏZƏK

  (İmişli) daş-kəsək. – Tarlada giləzəkdən yerimək olmur

  Tam oxu »
 • GİLFƏ

  (Cəlilabad, Yardımlı) bax givlə. – Gilfə təndirdə oley (Yardımlı)

  Tam oxu »
 • GİLGAM

  (Qax) laxtalanmış qan. – Horda gilgam qan vardı

  Tam oxu »
 • GİLGİLƏ

  (Bakı) taxta və ya dəmirdən hazırlanan sağanaq şəkilli uşaq oyuncağı. – Meyti küçədə gilgileynən oyni:r

  Tam oxu »