Azərbaycan dilinin frazeologiya lügəti

 • HARAY QOPARMAQ

  bax: haray salmaq.

  Tam oxu »
 • HARAY SALMAQ

  qışqırmaq, bağırmaq, çığırmaq; ~ hay-küy qaldırmaq, hay-küy salmaq, haray-həşir salmaq (qoparmaq).

  Tam oxu »
 • HARDA AŞ, ORDA BAŞ

  hazırın naziri olan, əziyyət çəkmədən nəyisə əldə edən, göz önündə olmağa can atan adam haqqında deyilən ifadə

  Tam oxu »
 • HARSI-PARSI BİLMƏMƏK

  kobud, qaba, yerli-yersiz danışmaq, danışığına fikir verməmək; ~ ağızdan yava.

  Tam oxu »
 • HASAR ÇƏKMƏK

  mane olmaq, maneə yaratmaq; ~ sədd çəkmək.

  Tam oxu »
 • HASİLƏ ÇATMAQ

  böyümək, boya-başa çatmaq.

  Tam oxu »
 • HASİLƏ GƏLMƏK

  bitmək, yetişmək; ~ əmələ gəlmək.

  Tam oxu »
 • HAŞİYƏ ÇIXMAQ

  fikri qüvvətləndirmək məqsədilə əsas mövzuya uyğun əhvalatlar danışmaq, misallar gətirmək; ~ sözün birini qoyub o birinə getmək (keçmək)

  Tam oxu »
 • HAVA QARALMAQ

  axşam olmaq, qaranlıq düşmək, qaranlıq çökmək; ~ qaş qaralmaq.

  Tam oxu »
 • HAVA SINMAQ

  soyuqlardan sonra mülayimləşməyə, istiləşməyə başlamaq.

  Tam oxu »
 • HAVADA AL, TAVADA BUL

  uzağı görməyən, yalnız bu günlə yaşayan adamlar haqqında işlədilən ifadə.

  Tam oxu »
 • HAVADA ALMAQ

  dərhal başa düşmək, anlamaq, arif olmaq; ~ havada tutmaq (qapmaq).

  Tam oxu »
 • HAVADA QALMAQ

  heç bir yerdə qeydiyyatda olmamaq; qeyri-müəyyən vəziyyətdə qalmaq, aydınlaşdırılmamış, həll olunmamış vəziyyətdə olmaq; ~ havadan asılı qalmaq, kağız

  Tam oxu »
 • HAVADA TUTMAQ (QAPMAQ)

  deyilən sözü, fikri, verilən işarəni dərhal anlamaq; ~ sözü göydə tutmaq, göydə tutmaq (almaq), ağızdan qapmaq, havada almaq; bir şeyi tez qavramaq

  Tam oxu »
 • HAVADAN ASILI QALMAQ

  qeyri-müəyyən vəziyyətdə qalmaq, həll olunmamış vəziyyətdə olmaq; ~ havada qalmaq.

  Tam oxu »
 • HAVADAN GÖTÜRMƏK

  heç bir əsası olmayan fikir söyləmək, iddia və ya ittiham etmək; ~ özündən toxumaq, öz başından çıxarmaq

  Tam oxu »
 • HAVADAR ÇIXMAQ

  müdafiə etmək, qorumaq; ~ tərəfdar çıxmaq, tərəf saxlamaq (tutmaq).

  Tam oxu »
 • HAVASI GƏLMƏK

  bir şeyi istəmək, arzusunda olmaq; ~ ürəyi istəmək, dəmi gəlmək, əsəri gəlmək.

  Tam oxu »
 • HAVASINA OYNAMAQ

  başqasının sözü ilə oturub-durmaq, hərəkət etmək.

  Tam oxu »
 • HAVASINI DƏYİŞMƏK

  yerini, mühitini dəyişmək; təmiz hava udmaq.

  Tam oxu »
 • HAVAYA SOVURMAQ

  lazımsız yerə sərf etmək, hara gəldi xərcləmək, dağıtmaq.

  Tam oxu »
 • HAY BASMAQ (SALMAQ, VURMAQ)

  dan. qışqırmaq, çığırmaq, xəbər yaymaq, şayiə yaymaq; ~ səs-küy salmaq (qoparmaq), car çəkmək, küyə basmaq (salmaq), zurna çalmaq

  Tam oxu »
 • HAY DÜŞMƏK

  bəd xəbər yayılmaq, səs-küy düşmək.

  Tam oxu »
 • HAY-HARAY SALMAQ

  səs-küy eləmək, narazılıq bildirmək, etiraz etmək; ~ hay-küy salmaq.

  Tam oxu »
 • HAY-HAYI GEDİB, VAY-VAYI QALIB

  xəstə, zəif, əldən düşmüş birisi və tamam sıradan çıxmış, yararsız, xarab olmuş, zayı çıxmış, köhnəlmiş bir şey haqqında işlədilən ifadə; ~ ələyi ələn

  Tam oxu »
 • HAY-HƏŞİR SALMAQ

  bax: haray-həşir salmaq (qoparmaq).

  Tam oxu »
 • HAY-KÜY QALDIRMAQ

  bax: hay-küy salmaq.

  Tam oxu »
 • HAY-KÜY SALMAQ

  səs-küy eləmək, narazılıq bildirmək, etiraz etmək; ~ qiyamət qoparmaq, hay-haray salmaq, hay-küy qaldırmaq, şeypur çalmaq

  Tam oxu »
 • HAY VERMƏK

  cavab vermək; kömək etmək.

  Tam oxu »
 • HAYAN DURMAQ

  müdafiə etmək, havadarlıq etmək, himayəçilik etmək; ~ arxa durmaq.

  Tam oxu »
 • HAYINA QALMAQ

  vəziyyəti ilə maraqlanmaq, qayğı, diqqət göstərmək, haqqında düşünmək; ~ qeydinə qalmaq, fikrini çəkmək

  Tam oxu »
 • HAZIR AŞIN DİK QAŞIĞI OLMAQ

  bax: hazırın naziri olmaq.

  Tam oxu »
 • HAZIRIN NAZİRİ OLMAQ

  zəhmət çəkmədən bir şeyə sahib çıxmaq; ~ hazır aşın dik qaşığı olmaq.

  Tam oxu »
 • HEÇ BİR ÇƏRÇİVƏYƏ SIĞMAMAQ

  normalara uyğun gəlməmək; ədəb-ərkandan uzaq olmaq.

  Tam oxu »
 • HEÇ DEMƏ

  əslində; ~ sən demə.

  Tam oxu »
 • HEÇ HƏNANIN YERİDİR

  yersiz bir iş və ya söz haqqında işlədilən ifadə.

  Tam oxu »
 • HEÇ KƏSİN TOYUĞUNA DAŞ ATMAMAQ

  bax: heç kimin toyuğuna “kiş” deməmək.

  Tam oxu »
 • HEÇ KİMİN TOYUĞUNA “KİŞ” DEMƏMƏK

  xoşməramlı olmaq, heç kimi incitməmək, heç kimlə işi olmamaq.

  Tam oxu »
 • HEÇ SAYMAQ

  hesablaşmamaq, hörmət etməmək; ~ adam yerinə qoymamaq.

  Tam oxu »
 • HEÇ YANINDAN ÖTMƏYİB

  müəyyən meyara qətiyyən uyğun gəlməyən adam haqqında işlədilən ifadə.

  Tam oxu »
 • HEÇƏ ÇIXARMAQ

  gördüyü işi gözdən salmaq; işləri korlamaq; ~ zəhmətini yerə vurmaq.

  Tam oxu »
 • HEÇƏ ÇIXMAQ

  puç olmaq, yox olmaq, itmək, nəticəsiz qalmaq; ~ hədər getmək, puça çıxmaq.

  Tam oxu »
 • HESAB ÇƏKMƏK

  bax: haqq-hesab çəkmək.

  Tam oxu »
 • HESAB ETMƏK

  fikirləşmək, güman etmək, zənn etmək.

  Tam oxu »
 • HESABA ALMAMAQ

  saymamaq, nəzərə almamaq.

  Tam oxu »
 • HESABA VURMAQ

  hesablamaq, haqq-hesab etmək.

  Tam oxu »
 • HESABI ÇÜRÜTMƏK

  bax: haqq-hesabı çürütmək.

  Tam oxu »
 • HESABI DÜZ ÇIXMAMAQ

  arzusu, istəyi həyata keçməmək, istədiyi olmamaq.

  Tam oxu »
 • HESABI İÇƏRİ VERMƏK

  dözmək, səbrini basıb cavab verməmək, dinməmək.

  Tam oxu »
 • HESABI İTİRMƏK

  borcunun, xərcinin sayını bilməmək, gəlir-çıxarını dolaşdırmaq.

  Tam oxu »