Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • BİÇİMSİZ

  sif. 1. Bədən quruluşu, görünüşü pis; bədəni qeyri-mütənasib, eybəcər, yöndəmsiz. Biçimsiz adam. Biçimsiz bədən

  Tam oxu »
 • BİÇİMSİZLƏŞDİRİLMƏK

  məch. Biçimsiz, yaraşıqsız hala salınmaq; çirkinləşdirilmək

  Tam oxu »
 • BİÇİMSİZLƏŞDİRMƏ

  “Biçimsizləşdirmək” dən f.is

  Tam oxu »
 • BİÇİMSİZLƏŞDİRMƏK

  f. Biçimsiz, yaraşıqsız hala salmaq, çirkinləşdirmək

  Tam oxu »
 • BİÇİMSİZLİK

  is. Biçimsiz şeyin halı, çirkinlik, yaraşıqsızlıq, tənasübsüzlük, səliqəsizlik

  Tam oxu »
 • BİÇİN

  is. Otu, taxılı oraqla, maşınla və s. ilə biçmək işi. Biçin vaxtı. Biçin maşını. Kolxozçular biçinə hazırlaşırlar

  Tam oxu »
 • BİÇİNÇİ

  is. Biçin işi ilə məşğul olan adam, ot, ya taxıl biçən adam. Əlində dəryaz ot biçər mayıs ayı biçinçilər

  Tam oxu »
 • BİÇİNÇİLİK

  is. Biçinçinin işi, sənəti, peşəsi. [Kəndli:] Sizin şərbaflar da biçinçilik bilsəydilər, nə yaxşı olardı… Ə

  Tam oxu »
 • BİÇİZ

  sif. [fars.] Yoxsul, kasıb, fağır, heç bir şeyi olmayan. Sonra [şah] üzün hərəmlərə tutub xitab elədi: – Mən əfradi-nasdən bir fağır və biçiz kimsənəy

  Tam oxu »
 • BİÇİZLİK

  is. Yoxsulluq, kasıblıq, fağırlıq

  Tam oxu »
 • BİÇMƏ

  “Biçmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • BİÇMƏK

  f. 1. Taxılı, otu oraq, dəryaz, maşın və s. ilə kəsmək. Taxılı biçmək. Otu biçmək. Tarlanı biçmək. – Biz məgər bilmirik taxıl biçmək

  Tam oxu »
 • BİDAD

  [fars.] 1. Zülm, əzab, əziyyət. □ Bidad etmək (eləmək) – zülm etmək. Xublar kim bu qədər könlümə bidad eylər; Bir usanmaz çəkə əl, dil dögümüş, ahən i

  Tam oxu »
 • BİDAMAQ

  sif. və zərf [fars. bi… və ər. dimaq] Kefsiz, naçar; kefi, əhvalı pozğun. Eybdir bir-birini həcv edə ərbabi-kəmal; Bidamaq olma sözümdən, sənə qurban,

  Tam oxu »
 • BİDANƏ

  sif. [fars.] Tumsuz, toxumsuz, dənsiz. Bidanə üzüm. Bidanə kişmiş

  Tam oxu »
 • BİDAR

  sif. [fars.] klas. 1. köhn. şair. Oyaq, ayılmış (yuxudan), yuxusuz. Eyləyibsən məni eşqə giriftar; Gündüzüm biqərar, gecələr bidar

  Tam oxu »
 • BİDAYƏT

  is. [ər.] köhn. Əvvəl, başlanğıc, ibtida. Yəni necə ki, məkanın bidayət və nihayəti yoxdur, zaman dəxi biibtida və intihadır

  Tam oxu »
 • BİDEH

  is. [fars.] köhn. Vergi. [Fərhad:] Rəiyyət borcludur … qazandığının yarısını bidehə verə, qalanını da mənə

  Tam oxu »
 • BİDƏLİL

  sif. [fars. bi… və ər. dəlil] bax dəlilsiz

  Tam oxu »
 • BİDƏMAQ

  bax bidamaq. Səni görcək özün soxar içəri; Tünd olub, qapını bidəmaq çəkər. Q.Zakir

  Tam oxu »
 • BİDƏRD

  [fars.] 1. bax dərdsiz. Böylə kim ol dilrüba bidərddir, mən dərdmənd. Füzuli. Gər rəfiqin ola bidərd, davasız dərddir; Əhli-dildən gələ, min zəxm o bi

  Tam oxu »
 • BİDƏRMAN

  [fars.] bax bidəva. Birdən sual edən dərdi-bidərman; Əhvalını pərişanə yetirrəm. Aşıq Pəri

  Tam oxu »
 • BİDƏT

  is. [ər.] Hamı tərəfindən qədimdən bəri qəbul edilmiş qayda və adətə, yaxud dinə zidd olan şey, keyfiyyət

  Tam oxu »
 • BİDƏVA

  sif. [fars. bi… və ər. dəva] Davasız, dərmansız, əlacsız, sağalmaz

  Tam oxu »
 • BİDİN

  [fars. bi… və ər. din] bax dinsiz. [Ağa Mərdan:] Bəli, indi məlum oldu ki, siz niyə belə danışırsınız, çünki o … bidinin ağzı sizə dəyibdir

  Tam oxu »
 • BİDİNLİK

  is. Dinsizlik, heç bir dinə inanmama

  Tam oxu »
 • BİDMİŞK

  [fars.] bax bədmüşk

  Tam oxu »
 • BİELM

  sif. [fars. bi… və ər. elm] Elmsiz, biliksiz

  Tam oxu »
 • BİETİBAR

  sif. [fars. bi… və ər. etibar] Etibarsız. Bietibar adam. – [Rüstəm bəy:] Məhərrəm, sənin axırın niyə belə bietibar oldu? N

  Tam oxu »
 • BİETİBARLIQ

  is. Etibarsızlıq; etibara layiq olmama. Qələmin belə aciz və bietibarlığını görəndə rəssamlara əl ataq! C

  Tam oxu »
 • BİETİNA

  zərf [fars. bi… və ər. etina] Etinasız. Şah Abbası kənar qoyub, qırx il sərasər onun saffaklığına və cabbarlığına bietina nazir oldular? M

  Tam oxu »
 • BİEYB

  sif. [fars.] Eyibsiz, nöqsansız; qüsursuz

  Tam oxu »
 • BİƏDƏB

  [fars. bi… və ər. ədəb] bax ədəbsiz. Oldu vacib eyləmək ol biədəbdən ictinab. Füzuli

  Tam oxu »
 • BİƏDƏBLİK

  is. Ədəbsizlik, tərbiyəsizlik, yaramazlıq; ədəbsiz, nalayiq, qaba hərəkət, söz. □ Biədəblik etmək – ədəbsiz (nalayiq) hərəkət etmək, ya söz söyləmək

  Tam oxu »
 • BİƏQL

  [fars. bi… və ər. əql] bax ağılsız

  Tam oxu »
 • BİƏLAC

  [fars. bi… və ər. ilac] Əlacsız, çarəsiz, naçar. [Cahangir bəy:] İndi o ümidlərim də kəsilib, qalmışam naçar, biəlac

  Tam oxu »
 • BİƏLACLIQ

  is. Əlacsızlıq, çarəsizlik

  Tam oxu »
 • BİƏMƏL

  sif. [fars. bi… və ər. əməl] Dediyinə və ya deyilənə əməl etməyən; boşboğaz, bekara. □ Alimi-biəməl – bax alim

  Tam oxu »
 • BİƏNCAM

  sif. [fars. bi… və ər. əncam] Sonsuz; aqibətsiz, nəticəsiz, faydasız

  Tam oxu »
 • BİƏNDAZƏ

  sif. [fars.] Əndazəsiz, ölçüsüz, biçimsiz; qaydasız

  Tam oxu »
 • BİƏNDAZƏLİK

  is. 1. Ölçüsüzlük, biçimsizlik; həddən artıqlıq. 2. Nizamsızlıq, qaydasızlıq, qanunsuzluq, başlı-başınalıq

  Tam oxu »
 • BİƏSİL

  sif. [fars. bi… və ər. əsil] Əsilsiz, əsli-nəcabəti olmayan, alçaq

  Tam oxu »
 • BİFAİDƏ

  [fars. bi… və ər. faidə] bax bifayda. Bihudə deyil bu karxanə; Bifaidə gərdişi-zəmanə. Füzuli

  Tam oxu »
 • BİFAYDA

  sif. Faydasız. [Fərhad:] Bifayda olmaqdan isə, ölüb bir dəfə qurtarmaq məsləhətdir. Ə.Haqverdiyev

  Tam oxu »
 • BİFƏR

  sif. [fars.] Fərsiz, fərasətsiz, bacarıqsız, bikara

  Tam oxu »
 • BİFŞTÉKS

  [ing.] aşp. Mal ətindən hazırlanan qızartma. [Əhməd:] – İstərsən mənə bifşteks gətir, – deyə Əşrəfə baxdı

  Tam oxu »
 • BİGAH

  sif. [fars.] Vaxtsız, gec, axşamçağı

  Tam oxu »
 • BİGANƏ

  sif. [fars.] Yad, yabançı, özgə, tanış olmayan. Biganə adam. – Bu tədbir ilə mülki-İran tayfeyi-biganənin hücumundan məhfuz qaldı

  Tam oxu »
 • BİGANƏLƏNMƏK

  f. Biganə olmaq, yad olmaq, yadlaşmaq. Salıbdır meylini yarım kuyinə; Əqlü huşum məndən biganələnmiş

  Tam oxu »
 • BİGANƏLİK

  is. Yadlıq, yabançılıq. Şahım, nəzər et məni-gədayə; Biganəlik etmə aşinayə! Füzuli. Xalqla dövlət arasında ədavətin, biganəliyin əsil səbəbi ruhanilə

  Tam oxu »