Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • HÖCCƏLƏMƏ

  “Höccələmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • HÖCCƏLƏMƏK

  bax hecalamaq. Kazım gecələr hisli neft lampasının işığında hıçqıra-hıçqıra sözləri höccələyib oxumaqdan doymazdı

  Tam oxu »
 • HÖCƏT

  [ər.] 1. is. Öz dediyindən, əməlindən, xasiyyətindən əl çəkməmə; inad, inadkarlıq, tərslik. [Rüstəm kişi:] Nə höcətsən, ay arvad! Deyirlər, yemlə, yem

  Tam oxu »
 • HÖCƏTÇİ

  sif. Yersiz höcət etməyi, mübahisə etməyi sevən adam; höcətkar, inadcıl, inadkar, tərs. Höcətçi adamdır

  Tam oxu »
 • HÖCƏTÇİLİK

  is. Höcətçi adamın xasiyyəti; höcətkarlıq, inadcıllıq, inadkarlıq, tərslik. Höcətçiliyindən əl çəkməmək

  Tam oxu »
 • HÖCƏTKAR

  sif. [ər. hüccət və fars. …kar] bax höcətçi. Höcətkar adam

  Tam oxu »
 • HÖCƏTKARLIQ

  bax höcətlik

  Tam oxu »
 • HÖCƏTLƏŞMƏ

  “Höcətləşmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • HÖCƏTLƏŞMƏK

  qarş. İnadlarından əl çəkməyərək bir-biri ilə mübahisə etmək, höcət etmək, bəhsləşmək, bir-birinə güzəştə getməmək

  Tam oxu »
 • HÖCƏTLİK

  is. Höcət adamın xasiyyəti; inadkarlıq, inadcıllıq, tərslik. [Mahmud:] Görünür, sən ərindən əl çəkərsən, höcətliyindən əl çəkməzsən

  Tam oxu »
 • HÖKM

  is. [ər.] 1. Əmr, buyruq, sərəncam. [Mirzə Məmmədqulu:] Camaat, bu gün cənab naçalnikin hökmü mövcibincə burada bir siyahı qərar verilib

  Tam oxu »
 • HÖKMDAR

  is. [ər. hökm və fars. …dar] Padşah, şah, hakim. Ağvan hökmdarı. – [Şeyda:] Fəqət atəşli bir qəlblə inqilaba başladı, [elə] xunxar, məğrur bir hökmdar

  Tam oxu »
 • HÖKMDARLIQ

  is. Padşahlıq, şahlıq, hakimiyyət, səltənət. Səfəvilərin hökmdarlıq dövrü. □ Hökmdarlıq etmək – padşahlıq etmək, şahlıq etmək, hökm sürmək, ağalıq etm

  Tam oxu »
 • HÖKMƏN

  zərf [ər.] Mütləq, necə olursa olsun, hələm-həlbət. Axşam hökmən bizə gəl. – Amma Teymur istəyirdi ki, Güldəstə hökmən o gecəni xatırlasın

  Tam oxu »
 • HÖKMFƏRMA

  is. [ər. hökm və fars. …fərma] Hökm sürmə, hökmran olma. Lakin … [Muxtar] sabaha qədər yata bilmədi, tərəddüd yenə hökmfərma idi

  Tam oxu »
 • HÖKMLÜ

  sif. 1. Amiranə, əmredərcəsinə, əmredici, ötkəm. Rüstəm kişi hökmlü səslə [Lal Hüseynə] qışqırdı: – Qan sizi tutub! Əlli toğlu Sarıqamışlıqda nə gəzir

  Tam oxu »
 • HÖKMRAN

  [ər. hökm və fars. …ran] 1. is. Hökmdar, diktator. [Ruhani:] Rəiyyəti hökmranlar itaətində saxlayan, onlara tabe etdirənlər biz ruhanilərik… S

  Tam oxu »
 • HÖKMRANLIQ

  is. 1. Hakimiyyət, diktatura. Siyasi hökmranlıq. □ Hökmranlıq etmək – hakimiyyət sürmək, hakimiyyət başında durmaq

  Tam oxu »
 • HÖKUMƏT

  is. [ər.] Dövlət hakimiyyətinin, dövləti bilavasitə idarə edən icraedici və sərəncamverici orqanı. Hökumət binası

  Tam oxu »
 • HÖKUMƏTSİZLİK

  is. Bir ölkədə hökumətin olmadığı vəziyyət; hakimiyyətsizlik, anarxiya, hərc-mərclik

  Tam oxu »
 • HÖNKÜRƏ-HÖNKÜRƏ

  zərf Səslə, hönkürtü ilə, hıçqıra-hıçqıra. …Sıxıntı və ciddiyyətdən [Anaxanım] uşaq kimi hönkürəhönkürə ağlamağa başladı

  Tam oxu »
 • HÖNKÜRMƏ

  “Hönkürmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • HÖNKÜRMƏK

  f. Hönkürtü ilə, səslə, hönkürə-hönkürə, hıçqıra-hıçqıra ağlamaq. Onlar – hər iki qardaş dizlərini yerə çırpıb, bu mənzərənin qarşısında səs dolusu hö

  Tam oxu »
 • HÖNKÜRTÜ

  is. Hönkürüb ağlayarkən çıxarılan səs. Lələ ilə dayənin hönkürtü ilə ağlamalarını görən Kiçikbəyim də özünü saxlaya bilmədi

  Tam oxu »
 • HÖNKÜRÜŞMƏ

  “Hönkürüşmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • HÖNKÜRÜŞMƏK

  qarş. Hönkürtü ilə ağlaşmaq, səs-səsə verib ağlamaq. [Salatınla Mələk] ağır fəlakətə düşmüş və dar gündə rastlaşıb, bir-birinə həyan olan doğma adamla

  Tam oxu »
 • HÖRDÜRMƏ

  “Hördürmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • HÖRDÜRMƏK

  icb. Başqasına hörmə işi gördürmək. [Nəbi:] Gümüşdən döydürrəm sənin nalını; Yüz gözələ hördürərəm yalını; Boz at, qurtar məni, aman günüdür! “Qaçaq N

  Tam oxu »
 • HÖRGÜ

  is. 1. Hörmə işi, hörmə tərzi; tikmə. Daşları müəyyən qaydalara əməl edərək bir-birinə yapışdırmaq prosesinə hörgü deyilir

  Tam oxu »
 • HÖRMƏ

  1. “Hörmək”dən f.is. 2. sif. Hörməklə düzəldilmiş; hörülmüş, hörülmə. Hörmə stul. Hörmə çəpər. – Şirmayı hörmə kreslonu çəkib, atasının yanında oturdu

  Tam oxu »
 • HÖRMƏK

  f. 1. Kərpici, daşı müəyyən qaydada palçıqla bir-birinə yapışdırmaq. İkinci mərtəbəni hörüb qurtarmaq

  Tam oxu »
 • HÖRMƏT

  is. [ər.] 1. Böyüklərə, yaşlılara və ya ləyaqətinə, xidmətinə görə birinə göstərilən ehtiram; sayğı. Böyüyə hörmət

  Tam oxu »
 • HÖRMƏTCİL

  sif. Adamlara hörmət edən, onlara sayğı göstərən, hörmətkar. Çox hörmətcil adamdır. Hörmətcil gənc. – Hörmətcil çobanlarla vidalaşıb atları sürdü

  Tam oxu »
 • HÖRMƏTCİLLİK

  is. Hörmətcil adamın xasiyyəti; hörmət etmə, ehtiram bəsləmə; hörmətkarlıq. Əlyarov qarının bu yaşda belə əlli-ayaqlı tərpənməyini, hörmətcilliyini gö

  Tam oxu »
 • HÖRMƏTÇİ

  sif. Adamlara hörmət edən, onlara sayğı göstərən, hörmətkar. Çox hörmətcil adamdır. Hörmətcil gənc. – Hörmətcil çobanlarla vidalaşıb atları sürdü

  Tam oxu »
 • HÖRMƏTƏN

  zərf [ər.] klas. Hörmət əlaməti olaraq, hörmət edərək, hörmətlə, sayğı ilə, ehtiramla. Ayinə hörmətən hər kəs susub, qızların oxumasına müntəzir idi

  Tam oxu »
 • HÖRMƏTKAR

  sif. və zərf [ər. hörmət və fars. …kar] 1. Hörmət ifadə edən; hörmətli, ehtiramlı. Hörmətkar münasibət

  Tam oxu »
 • HÖRMƏTKARLIQ

  bax hörmətcillik

  Tam oxu »
 • HÖRMƏTLİ

  sif. Hörməti olan, hörmətə layiq olan; möhtərəm, sayğılı. Hörmətli şəxs. Hörmətli müəllimimiz. – Hər igid hörmətlidir; Mərd insanlar içində; İlk sırad

  Tam oxu »
 • HÖRMƏTSİZ

  sif. 1. Nəzakətsiz, ədəbsiz, qaba, tərbiyəsiz, saymaz. Hörmətsiz münasibət. – [Qadın:] Mən ona hörmətsiz bir söz deməkdən özümü saxlamaq üçün dönüb ot

  Tam oxu »
 • HÖRMƏTSİZLİK

  is. Nəzakətsizlik, ədəbsizlik, ehtiramsızlıq, sayğısızlıq, qabalıq, tərbiyəsizlik. Bizim kimi uşaq-muşaqlar xanım deməyə qorxardı, eyib idi, hörmətsiz

  Tam oxu »
 • HÖRÜK

  is. 1. Hörülmüş qadın saçı; saç burumu; hörmə. Qızın xurmayı hörüyü. – [Yasəmən] … başını yumaq fikri ilə qara, uzun saçlarını hörükdən açıb döşünə tö

  Tam oxu »
 • HÖRÜKLƏMƏ

  “Hörükləmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • HÖRÜKLƏMƏK

  f. 1. Saçı hörük şəklində hörmək. Qız saçını hörüklədi. 2. Otlamaq üçün buraxılmış ev heyvanını hörüyə (2-ci mənada) bağlamaq

  Tam oxu »
 • HÖRÜKLƏNMİŞ

  f.sif. Ayağına hörük bağlanmış; hörüklü. Hörüklənmiş inək. – [Hümmət] dinməz-söyləməz dönüb kənarda hörüklənmiş ata doğru addımladı

  Tam oxu »
 • HÖRÜKLÜ

  sif. 1. Hörüyü olan, saçı hörülmüş. O qoşa hörüklü gümrah qızcığaz; Sənin kiçik dostun hanı, Bənövşə? M

  Tam oxu »
 • HÖRÜLMƏ

  1. “Hörülmək”dən f.is. Ağac budaqlarından hörülmə çəpər. 2. Bax hörmə 2-ci mənada. Bəy oturacağı hörülmə qara kürsüdə əyləşib kitab oxuyurdu

  Tam oxu »
 • HÖRÜLMƏK

  məch. 1. Tikilmək, inşa edilmək (daşdan, kərpicdən). Binanın birinci mərtəbəsi hörülüb qurtardı. – Bənnasız hörgü hörülməz; Təbibsiz xəstə dirilməz

  Tam oxu »
 • HÖRÜLMÜŞ

  f.sif. 1. Tikilmiş, inşa edilmiş. Hörülmüş divar. 2. Bax hörmə 2-ci mənada. Bir ara, qırmızı sapdan hörülmüş torun dalında elə bil [Fatmanın] gözləri

  Tam oxu »
 • HÖRÜMÇƏK

  is. zool. Özünə yem olan həşəratı tutmaq üçün tor toxuyan buğumayaqlı böcək. Hamının tanıdığı xallı hörümçəyin bədəni çay xərçəngi bədəni kimi başdöş

  Tam oxu »