Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • bax küy. [Səfər bəy:] Gedək aşağıda kü salaq. M.F.Axundzadə

  Tam oxu »
 • KÜBAR

  [ər.] sif. və is. 1. Əsilzadə, aristokrat. Mən zəngin və kübar ailələrdən çıxan qızların birisini də ağıllı görmədim

  Tam oxu »
 • KÜBARANƏ

  [ər. kübar və fars. …anə] bax kübarcasına

  Tam oxu »
 • KÜBARCA

  bax kübarcasına. Sabbah və Xəyyam kübarca geyinmiş və üzləri taraş edilmiş gələrlər. H.Cavid

  Tam oxu »
 • KÜBARCASINA

  zərf Kübar adamlara xas olan bir tərzdə, kübar kimi; aristokratcasına. Kübarcasına yaşamaq

  Tam oxu »
 • KÜBARLIQ

  is. Əsilzadəlik, aristokratlıq. Kübar ailədə yer tutmaq üçün gözəllik rol oynamır, başlıca rolu zənginlik və kübarlıq oynayır

  Tam oxu »
 • KÜÇƏ

  is. 1. Nəqliyyatın və adamların hərəkəti üçün yaşayış məntəqələrində iki sıra tikililər arasındakı açıq sahə, boş yer, yol

  Tam oxu »
 • KÜÇƏ-BAZAR

  top. Küçələr və bazarlar birlikdə; küçələr, bazarlar. Bu məsələ yalnız qəzetlərdə deyil, küçə-bazarda, meydan və yığıncaqlarda da insanları məşğul edi

  Tam oxu »
 • KÜÇƏBƏKÜÇƏ

  zərf Bir küçədən o biri küçəyə, bütün və ya çox küçələri; küçə-küçə. Küçəbəküçə gəzmək. – “Nicat”ı küçəbəküçə soraq edir, nə əcəb? Bu millət, ay baba,

  Tam oxu »
 • KÜÇƏSÜPÜRƏN

  sif. və is. İşi küçələri süpürməkdən ibarət olan; süpürgəçi. Küçəsüpürən qadın. Küçəsüpürənləri çağırmaq

  Tam oxu »
 • KÜÇƏTƏMİZLƏYƏN

  is. Küçənin qarını, zibilini və s.-ni təmizləyən avtomaşın. // Sif. mənasında. Küçətəmizləyən maşın

  Tam oxu »
 • KÜÇƏYUYAN

  is. Küçələri yumaq üçün xüsusi avtomaşın. // Sif. mənasında. Küçəyuyan maşın

  Tam oxu »
 • KÜÇÜK

  is. 1. İt balası. Küçüyü qovmaq. Küçüyü yedirtmək. 2. Uşaq, bala mənasında (yüngül söyüş kimi işlənir)

  Tam oxu »
 • KÜÇÜKLƏMƏ

  “Küçükləmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • KÜÇÜKLƏMƏK

  f. 1. Balalamaq, doğmaq (it cinsindən olan heyvanlar haqqında). Köpək küçüklədi. Qurd küçüklədi. 2. vulq

  Tam oxu »
 • KÜÇÜKLƏNMƏ

  “Küçüklənmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • KÜÇÜKLƏNMƏK

  f. Yaltaqlanmaq

  Tam oxu »
 • KÜDURƏT

  [ər.] 1. Kin, ədavət, nifrət. [Yusif:] Mənim ürəyimdə bir kin, küdurət yoxdur. N.Nərimanov. Ürəyimdə [Xədicəyə] qarşı bəslədiyim küdurəti unutdum

  Tam oxu »
 • KÜDURƏTLİ

  sif. 1. Ürəyi qəmli, dərdli, kədərli. 2. Küdurət saxlayan, kin bəsləyən, ədavəti olan. Küdurətli adam

  Tam oxu »
 • KÜDURƏTLİLİK

  is. Küdurətli adamın hal və keyfiyyəti

  Tam oxu »
 • KÜDÜL

  sif. məh. Quyruğu olmayan, quyruqsuz

  Tam oxu »
 • KÜFLƏ

  is. 1. bax külbə1 1-ci mənada. 2. məc. İri, yastı burun

  Tam oxu »
 • KÜFLƏT

  dan. bax külfət. [Rəhim:] Mən Rüstəm xanın oğluyam, qaçaqlar küflətimizi əsir eylədilər. N.Vəzirov

  Tam oxu »
 • KÜFR

  is. [ər.] Dinin, Allahın varlığı və birliyi kimi əsaslarını təşkil edən müddəaları danma və bu barədə deyilən söz

  Tam oxu »
 • KÜFRAN

  is. [ər.] klas. Yaxşılığı itirmə; nankorluq. □ Küfran eləmək – yaxşılığı itirmək, nankorluq eləmək. Küfran elədik, sanki bu nemət götürüldü; Millətdə

  Tam oxu »
 • KÜFTƏ

  is. [fars.] 1. bax küftəbozbaş. Küftə bişirmək. – Kişmişdən, badamdan, nanü həlvadən; Qovurmadan, … küftə, dolmadan verdilər

  Tam oxu »
 • KÜFTƏBOZBAŞ

  is. Küftə, kartof, noxud və s.-dən hazırlanan bozbaş növü. Küftə-bozbaş bişirmək. – [Səkinə] küftəbozbaş dolu qazanın ağzını örtmüşdü

  Tam oxu »
 • KÜFTƏLİK

  sif. Küftəyə yarayan, küftə üçün olan. Küftəlik ət. Üç kiloqram küftəlik bud almaq

  Tam oxu »
 • KÜKNAR

  is. bot. Konusvari uzun qozaları olan iri, həmişəyaşıl iynəyarpaqlı ağac. Uzaq şimal tayqasında ayaq xizəyində quş kimi süzən bir gənc uca bir küknarı

  Tam oxu »
 • KÜKNARLIQ

  is. Çoxlu küknar ağacları bitmiş yer; küknar

  Tam oxu »
 • KÜKRƏK

  sif. Coşqun, daşqın, kükrəyən, aşıb-daşan. Kükrək çay. – Sanki bayraq deyil o; Birləşmişdi dil-dilə; Kükrək qızıl alovlar

  Tam oxu »
 • KÜKRƏKLİK

  is. Kükrək şeyin halı; coşma, aşıb-daşma, kükrəmə

  Tam oxu »
 • KÜKRƏMƏ

  “Kükrəmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • KÜKRƏMƏK

  f. Hirslənərək özündən çıxmaq, bərk qızmaq; coşmaq. Xüsusən bacısı Xədicə Hacının üstünə kükrəyərək: – Necə, peyğəmbəri, bu nə sözdür? A

  Tam oxu »
 • KÜKÜ

  is. Göyərti və yumurtadan (bəzən də balıqdan) hazırlanan xörək. Kükü bişirmək. – Bəylər yeyər nahara küftə, kəbab və kükü; Məsciddə eylər amma ahü-fəğ

  Tam oxu »
 • KÜKÜLÜK

  sif. Kükü üçün yararlı, kükü üçün olan (göyərti və s.). Kükülük göyərti almaq. Kükülük balıq təmizləmək

  Tam oxu »
 • KÜKÜRD

  is. Sənayedə, kənd təsərrüfatında, tibdə işlənən sarı rəngli tezalışan kimyəvi maddə

  Tam oxu »
 • KÜKÜRDLƏMƏ

  “Kükürdləmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • KÜKÜRDLƏMƏK

  f. Kükürd tozu səpmək, kükürd sürtmək. Bitkiləri kükürdləmək

  Tam oxu »
 • KÜKÜRDLÜ

  sif. Tərkibində kükürd olan, kükürdlə qarışığı olan. Kükürdlü birləşmələr

  Tam oxu »
 • KÜL

  is. Yanmış şeylərdən qalan boz-qara rəngli toz. Külü atmaq. Külü təmizləmək. – Bir soyuq kül o yerdə qaldı nişan: Onu da yel sovurdu sağ və sola

  Tam oxu »
 • KÜL-KÜLFƏT

  top. Ailə, külfət, ailə üzvləri (hamı bir yerdə). Kül-külfəti bir yerə yığmaq. – Arvadlar … sarı keçinin ağuza oxşayan sarı südündən bir kasa alıb apa

  Tam oxu »
 • KÜLAFİRƏNGİ

  is. [əsli fransızcadan] 1. köhn. İri daş balkon (sarayda, qəsrdə və s.-də). Padşah gənə külafirəngidə əyləşib, dizlərin qucaqlayıb qəm dəryasına batmı

  Tam oxu »
 • KÜLAH

  is. [fars.] köhn. Papaq. Qoyma külahın kəc, a bəy, aldatma cahani; Bəsdir, a filani! M.Ə.Sabir. Aylar ilə işlənmiş mahud külahı dala tərəf sürüşmüşdü

  Tam oxu »
 • KÜLAHDUZ

  is. [fars.] köhn. Papaqçı. Yaman külahduzdan yaxşı palanduz yaxşıdır. (Ata. sözü)

  Tam oxu »
 • KÜLATAN

  bax xəkəndaz

  Tam oxu »
 • KÜLBAŞ

  is. dan. Bədbəxt, işi düz gətirməyən, zərərdidə, pisgünlü. // Qarğış, danlaq, təhqir məqamında. [Mahmudun arvadı:] Ay külbaş! Mənə bir dəst paltar ala

  Tam oxu »
 • KÜLBAŞLIQ

  is. Bədbəxtlik, yazıqlıq; pis günə qalmış adamın hal və vəziyyəti

  Tam oxu »
 • KÜLBƏ₂

  [fars.] köhn. Koma, daxma, qazma. Külbeyi-hicranda qalmışam həzin; O şahibazımın çəkərəm qəmin. Aşıq Kərim

  Tam oxu »
 • KÜLBƏ₁

  is. 1. Təndirdə, kürədə hava çəkmək üçün deşik. Təndirin külbəsini açmaq. 2. Nehrənin deşiyi

  Tam oxu »