Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • KİM-KİMSƏNƏ

  is. Yaxın adam, dostaşna, qohum, qohum-əqrəba. Mənim səndən özgə yoxdur bir kəsim; Yüz kimin-kimsənən o ki var sənin

  Tam oxu »
 • KİMİ₁

  qoş. 1. Bənzətmə və müqayisə bildirir. Ürəyi nanə yarpağı kimi əsir. – [Sultan bəy:] Mən bəy balası kimi qızımı arşın mal satana verəcəyəm? Ü

  Tam oxu »
 • KİMİ₂

  əvəz. Bəzisi, kimisi (adətən iki və ya bir neçə cümlə qarşılaşdırıldıqda bölgü bildirmək üçün işlənir)

  Tam oxu »
 • KİMİCƏ

  dan. bax kimi1. On ikicə sinni qızın var tamam; Öz nəvəm Əsmər kimicə, vəssalam. Ə.Nəzmi

  Tam oxu »
 • KİMİSİ

  bax kimi2. Hərə bu səsi bir cür qarşıladı; kimisi polis müdirinə yumruq göstərir, kimisi barmağı ilə hədələyir, kimisi ağacla qorxudur, kimisi gülür,

  Tam oxu »
 • KİMOQRAF

  [yun. kyma – dalğa və grapho – yazıram] 1. Müxtəlif fizioloji proseslərin qrafik qeydi üçün cihaz. 2

  Tam oxu »
 • KİMONO

  [yap.] 1. Yaponlarda xalat şəklində milli kişi və qadın geyimi. 2. Qolu xüsusi şəkildə biçilmiş qadın paltarı

  Tam oxu »
 • KİMSƏ

  1. əvəz. Məlum olmayan şəxs, adam. Səxavət olmayan kəsdə şücaət feli nadirdir; Kərəmsiz kimsəni hər yerdə gördüm, bihünər gördüm

  Tam oxu »
 • KİMSƏNƏ

  əvəz. köhn. Bir adam, bir kəs, kimsə, bir şəxs. Yetişməz dadına heç bir kimsənə; Qalarsan naəlac, naçar, ağlarsan

  Tam oxu »
 • KİMSƏSİZ

  sif. 1. Heç kəsi (yaxın qohumu, arxası, köməyi) olmayan; adamsız. Kimsəsiz uşaq. Kimsəsiz qadın. – [Araz] kimsəsiz, tək bir adam idi

  Tam oxu »
 • KİMSƏSİZLİK

  is. 1. Kimsəsiz adamın halı; təklik, adamsızlıq. Bu gözlənilməz sədəqə Sürəyyanın ürəyini kimsəsizliyin dərin acısı ilə doldurdu

  Tam oxu »
 • KİMYA

  [ər. əsli yun.] 1. Maddələrin quruluşunu, habelə onların qarşılıqlı olaraq bir haldan digər hala keçməsini öyrənən elm

  Tam oxu »
 • KİMYAÇI

  is. 1. Kimya mütəxəssisi. 2. Kimya sənayesi işçisi

  Tam oxu »
 • KİMYAGƏR

  is. [ər. kimya və fars. …gər] 1. köhn. bax kimyaçı 1-ci mənada. M.F.Axundzadənin “Molla İbrahimxəlil kimyagər” komediyası

  Tam oxu »
 • KİMYAGƏRLİK

  is. 1. Kimyaçılıq. 2. isteh. Hər şeyi qızıla çevirmək iddiası və bu iddiada olan adamın halı. [Zahidoğlu:] Deyəndə ki, … burada kəşflər etmək olmaz, F

  Tam oxu »
 • KİMYALAŞDIRILMA

  “Kimyalaşdırılmaq” dan f.is

  Tam oxu »
 • KİMYALAŞDIRILMAQ

  “Kimyalaşdırmaq” dan məch

  Tam oxu »
 • KİMYALAŞDIRMA

  “Kimyalaşdırmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • KİMYALAŞDIRMAQ

  f. Kimyanın və maddələri kimyəvi üsulla işləmə üsullarının nailiyyətlərini texnikada, sənayedə və kənd təsərrüfatında tətbiq etmək

  Tam oxu »
 • KİMYƏVİ

  sif. [ər.] 1. Kimyanın tədqiq etdiyi hadisə və proseslərə aid olan, kimyanın obyekti olan. Kimyəvi element

  Tam oxu »
 • KİN

  is. [fars.] Gizli ədavət hissi. Kin bəsləmək. Kin saxlamaq. Kini soyumaq. Qəlbində kin oyanmaq. – Süzdü rəssam onu altdanyuxarı; Saçaraq gözləri kin d

  Tam oxu »
 • KİN-KÜDURƏT

  bax kin

  Tam oxu »
 • KİNAYƏ

  is. [ər.] 1. Üstüörtülü, dolayı məna verən söz və ya ifadə. [Gülsabah Mirzə Camala:] Mən artıq bu acı kinayələrdən usandım, öldüm, məni öldür

  Tam oxu »
 • KİNAYƏLİ

  sif. 1. İçində kinayə olan (bax kinayə 1-ci mənada). Kinayəli söz. Kinayəli baxış. – Bu, eyhamla deyilmiş kinayəli sözlər qocaları yerindən oynatdı

  Tam oxu »
 • KİNDAR

  [fars.] bax kinli

  Tam oxu »
 • KİNDARLIQ

  bax kinlilik

  Tam oxu »
 • KİNEMATOQRAF

  [yunancadan] 1. Hərəkət edən obyektlərin şəklini işığa həssas plyonkaya çəkmək, habelə bunları ekranda göstərmək üçün aparat; bu aparatın tətbiqinə əs

  Tam oxu »
 • KİNEMATOQRAFÇI

  is. Kinematoqrafiya işçisi, kino mütəxəssisi

  Tam oxu »
 • KİNEMATOQRAFÇILIQ

  is. Kinematoqrafın işi, peşəsi, sənəti

  Tam oxu »
 • KİNEMATOQRÁFİYA

  [yun. kinema və grapho] Kinofilmlər hazırlamaq və onları nümayiş etdirmək sənəti. Azərbaycan kinematoqrafiyası

  Tam oxu »
 • KİNESKÓP

  [yun. kineo və skopeo] Televiziyaya tətbiq edilən qəbuledici, elektrik şüa borusu

  Tam oxu »
 • KİNETİK

  sif. [yun.] 1. Kinetikaya aid olan. 2. Hərəkətə aid olan, hərəkətlə bağlı olan. □ Kinetik enerji – hərəkət enerjisi, cismin hərəkətindən asılı olan en

  Tam oxu »
 • KİNÉTİKA

  [yun.] 1. Nəzəri mexanikanın dinamikanı və statikanı qavrayan şöbəsi. 2. Fiziki kimyanın, kimyəvi proseslərin sürət və mexanizmini öyrənən hissəsi

  Tam oxu »
 • KİNƏ

  is. əcz. Kinə ağacının qabığından hasil edilən acıdadlı ağ toz dərman; isitmə dərmanı. Kinə atmaq. – [Heybət:] Dünən yaxşı idim, Xəlil dayı, heç nahaq

  Tam oxu »
 • KİNLİ

  sif. Kin saxlayan. Kinli adam. – Dəvə kinli (z.) olar. (Ata. sözü). [Xalq] düşməninə qarşı kinli, inadlı, dostlarına qarşı olduqca mehriban və səmimid

  Tam oxu »
 • KİNLİ-KİNLİ

  zərf Kinli halda, kinli bir tərzdə; qəzəbli. Yamacın yetimçəsi mənə qalmayıb, – deyə [Əlləzoğlu] kinli-kinli söylənirdi

  Tam oxu »
 • KİNLİLİK

  is. Kin saxlama, gizli ədavət bəsləmə, ürəyində kinsaxlama xasiyyəti

  Tam oxu »
 • KİNO...

  [yun.] Kinematoqrafiya ilə bağlı olan mürəkkəb sözlərin birinci tərkib hissəsi; məs.: kinoxronika, kinojurnal, kinooçerk, kinooperator

  Tam oxu »
 • KİNO

  [yun. kinema – hərəkət edən] 1. bax kinematoqrafiya. Hələ 1927-1928-ci illərdə Cabbarlı kino sənəti ilə maraqlanmağa başlamışdı

  Tam oxu »
 • KİNOAKTRİSA

  [yun. kine və fr. acteur] Kinofilmlərdə çəkilən aktrisa

  Tam oxu »
 • KİNOAKTYÓR

  [yun. kine və fr. acteur] Kinofilmlərdə çəkilən artist

  Tam oxu »
 • KİNOAPARÁT

  [yun. kine və lat. apparatus] Kinofilmləri göstərmək üçün aparat

  Tam oxu »
 • KİNOARTİST

  [yun. kine və fr. artiste] bax kinoaktyor

  Tam oxu »
 • KİNOATELYE

  [yun. kine və fr. atelier] Kinofilmləri çəkmək üçün xüsusi bina, atelye

  Tam oxu »
 • KİNODRÁMA

  [yun. kine və drama] Drama əsasında çəkilmiş film

  Tam oxu »
 • KİNODRAMATURGİYA

  [yun. kine və dramaturgia] Kinematoqrafiya vasitələri ilə nümayiş etdirilmək üçün yazılan ədəbi əsərlər (bir janr kimi)

  Tam oxu »
 • KİNODRAMATURQ

  [yun.] Kino (2-ci mənada) üçün ssenari yazan yazıçı, dramaturq

  Tam oxu »
 • KİNOFABRİK

  [yun. kine və lat. fabric] Kinoşəkillər istehsal edən müəssisə, iri kinostudiya

  Tam oxu »
 • KİNOFACİƏ

  [yun. kine və ər. faciə] Faciə əsasında çəkilmiş kinofilm

  Tam oxu »
 • KİNOFESTİVAL

  [yun. kine və lat. festival] Ümumi bir mövzuya həsr edilmiş kinofilmlərin, yaxud hər hansı bir ölkənin ən yaxşı kinofilmlərinin göstərilməsi

  Tam oxu »