Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • KURSİ́V

  [lat.] Əlyazısına oxşar mailli mətbəə şrifti. ◊ Kursiv mənimdir (bizimdir) – sitatda kursivlə çap olunmuş sözlərin orijinalda deyil, (nəzərə çarpdırma

  Tam oxu »
 • KURSUVKA

  [rus. əsli lat.] Kurortda sanatoriyada qalmamaq şərtilə müalicə və yeməkdən istifadə etməyə icazə verən sənəd

  Tam oxu »
 • KURYÉR

  [fr.] 1. İdarə kağızlarını aparıb paylayan işçi; ayaqçı. Gərək yazıq kuryerə vədə verdiyin yaylaq məzuniyyətini bir qədər xərcliklə bu gün verəydin, v

  Tam oxu »
 • KUS

  is. [fars.] klas. Böyük nağara, iri təbil. Fəryadıma həmdəm et xorusu; Avazıma qoş sədayi-kusu. Füzuli

  Tam oxu »
 • KUSTAR

  [rus.] 1. Əl üsulu ilə mal istehsal edən sənətkar, peşəkar. Zeynal ilə Əziz bir-iki nəfər dərzini, başmaqçını və dəzgah qurub özü üçün işləyən bir neç

  Tam oxu »
 • KUSTARCASINA

  zərf İbtidai, primitiv, sistemsiz üsullarla; qeyri-mütəşəkkil. Kustarcasına işləmək

  Tam oxu »
 • KUSTARÇILIQ

  is. 1. Kustar əməyi ilə məşğul olma, kustarın işi, peşəsi, sənəti. 2. məc. Qeyri-mütəşəkkil, dağınıq, primitiv üsullarla aparılan iş

  Tam oxu »
 • KUSTARLIQ

  is. 1. Kustar əməyi ilə məşğul olma, kustarın işi, peşəsi, sənəti. 2. məc. Qeyri-mütəşəkkil, dağınıq, primitiv üsullarla aparılan iş

  Tam oxu »
 • KUT

  is. dan. 1. Topa, qalaq. Bir kut alma. Bir kut odun. 2. Qalın, sıx, gur, seyrək olmayan. İndi Rüstəmin qara kut saçları çoxdan seyrəkləşmiş və çallaşm

  Tam oxu »
 • KUT-KUT

  zərf və sif. Yığın halında, topa halında; qalaq-qalaq, yığın-yığın. Adamlar kut-kut olublar. Küləşi kut-kut yığmaq

  Tam oxu »
 • KUTLAMA

  “Kutlamaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • KUTLAMAQ

  f. Bir yerə toplamaq, yığmaq, kut etmək. Otu kutlamaq. Torpağı kutlamaq

  Tam oxu »
 • KUTLAŞDIRMA

  “Kutlaşdırmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • KUTLAŞDIRMAQ

  bax kutlamaq. Zibili kutlaşdırmaq

  Tam oxu »
 • KUTLAŞMAQ

  f. Bir yerə yığılmaq, toplaşmaq. Uşaqlar bir az da kutlaşıb nə olacağını gözlədilər. M.İbrahimov. …Onlar birbirini basa-basa dar bir dairədə kutlaşır,

  Tam oxu »
 • KUZA

  [rus.] dan. bax ban1 1-ci mənada. Kuzadan qısaboylu, enlikürəkli cavan bir oğlan yerə tullandı. Ə.Əbülhəsən

  Tam oxu »
 • KUZƏ

  is. [fars.] Darboğazlı, aşağısı enli, qulplu saxsı su qabı; balaca səhəng, bardaq. İnci cəld kənarda olan şərab kuzəsini götürüb Ulucaya yaxınlaşır

  Tam oxu »
 • KUZƏÇİ

  is. köhn. Gildən kuzə qayıran usta, dulusçu. [Əbdək:] Mən kuzəçiyəm, memarlıq da edirəm. M.Hüseyn. // Kuzə qayrılıb satılan yer

  Tam oxu »
 • KUZƏÇİLİK

  is. Kuzəçinin işi, peşəsi; dulusçuluq

  Tam oxu »
 • bax küy. [Səfər bəy:] Gedək aşağıda kü salaq. M.F.Axundzadə

  Tam oxu »
 • KÜBAR

  [ər.] sif. və is. 1. Əsilzadə, aristokrat. Mən zəngin və kübar ailələrdən çıxan qızların birisini də ağıllı görmədim

  Tam oxu »
 • KÜBARANƏ

  [ər. kübar və fars. …anə] bax kübarcasına

  Tam oxu »
 • KÜBARCA

  bax kübarcasına. Sabbah və Xəyyam kübarca geyinmiş və üzləri taraş edilmiş gələrlər. H.Cavid

  Tam oxu »
 • KÜBARCASINA

  zərf Kübar adamlara xas olan bir tərzdə, kübar kimi; aristokratcasına. Kübarcasına yaşamaq

  Tam oxu »
 • KÜBARLIQ

  is. Əsilzadəlik, aristokratlıq. Kübar ailədə yer tutmaq üçün gözəllik rol oynamır, başlıca rolu zənginlik və kübarlıq oynayır

  Tam oxu »
 • KÜÇƏ

  is. 1. Nəqliyyatın və adamların hərəkəti üçün yaşayış məntəqələrində iki sıra tikililər arasındakı açıq sahə, boş yer, yol

  Tam oxu »
 • KÜÇƏ-BAZAR

  top. Küçələr və bazarlar birlikdə; küçələr, bazarlar. Bu məsələ yalnız qəzetlərdə deyil, küçə-bazarda, meydan və yığıncaqlarda da insanları məşğul edi

  Tam oxu »
 • KÜÇƏBƏKÜÇƏ

  zərf Bir küçədən o biri küçəyə, bütün və ya çox küçələri; küçə-küçə. Küçəbəküçə gəzmək. – “Nicat”ı küçəbəküçə soraq edir, nə əcəb? Bu millət, ay baba,

  Tam oxu »
 • KÜÇƏSÜPÜRƏN

  sif. və is. İşi küçələri süpürməkdən ibarət olan; süpürgəçi. Küçəsüpürən qadın. Küçəsüpürənləri çağırmaq

  Tam oxu »
 • KÜÇƏTƏMİZLƏYƏN

  is. Küçənin qarını, zibilini və s.-ni təmizləyən avtomaşın. // Sif. mənasında. Küçətəmizləyən maşın

  Tam oxu »
 • KÜÇƏYUYAN

  is. Küçələri yumaq üçün xüsusi avtomaşın. // Sif. mənasında. Küçəyuyan maşın

  Tam oxu »
 • KÜÇÜK

  is. 1. İt balası. Küçüyü qovmaq. Küçüyü yedirtmək. 2. Uşaq, bala mənasında (yüngül söyüş kimi işlənir)

  Tam oxu »
 • KÜÇÜKLƏMƏ

  “Küçükləmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • KÜÇÜKLƏMƏK

  f. 1. Balalamaq, doğmaq (it cinsindən olan heyvanlar haqqında). Köpək küçüklədi. Qurd küçüklədi. 2. vulq

  Tam oxu »
 • KÜÇÜKLƏNMƏ

  “Küçüklənmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • KÜÇÜKLƏNMƏK

  f. Yaltaqlanmaq

  Tam oxu »
 • KÜDURƏT

  [ər.] 1. Kin, ədavət, nifrət. [Yusif:] Mənim ürəyimdə bir kin, küdurət yoxdur. N.Nərimanov. Ürəyimdə [Xədicəyə] qarşı bəslədiyim küdurəti unutdum

  Tam oxu »
 • KÜDURƏTLİ

  sif. 1. Ürəyi qəmli, dərdli, kədərli. 2. Küdurət saxlayan, kin bəsləyən, ədavəti olan. Küdurətli adam

  Tam oxu »
 • KÜDURƏTLİLİK

  is. Küdurətli adamın hal və keyfiyyəti

  Tam oxu »
 • KÜDÜL

  sif. məh. Quyruğu olmayan, quyruqsuz

  Tam oxu »
 • KÜFLƏ

  is. 1. bax külbə1 1-ci mənada. 2. məc. İri, yastı burun

  Tam oxu »
 • KÜFLƏT

  dan. bax külfət. [Rəhim:] Mən Rüstəm xanın oğluyam, qaçaqlar küflətimizi əsir eylədilər. N.Vəzirov

  Tam oxu »
 • KÜFR

  is. [ər.] Dinin, Allahın varlığı və birliyi kimi əsaslarını təşkil edən müddəaları danma və bu barədə deyilən söz

  Tam oxu »
 • KÜFRAN

  is. [ər.] klas. Yaxşılığı itirmə; nankorluq. □ Küfran eləmək – yaxşılığı itirmək, nankorluq eləmək. Küfran elədik, sanki bu nemət götürüldü; Millətdə

  Tam oxu »
 • KÜFTƏ

  is. [fars.] 1. bax küftəbozbaş. Küftə bişirmək. – Kişmişdən, badamdan, nanü həlvadən; Qovurmadan, … küftə, dolmadan verdilər

  Tam oxu »
 • KÜFTƏBOZBAŞ

  is. Küftə, kartof, noxud və s.-dən hazırlanan bozbaş növü. Küftə-bozbaş bişirmək. – [Səkinə] küftəbozbaş dolu qazanın ağzını örtmüşdü

  Tam oxu »
 • KÜFTƏLİK

  sif. Küftəyə yarayan, küftə üçün olan. Küftəlik ət. Üç kiloqram küftəlik bud almaq

  Tam oxu »
 • KÜKNAR

  is. bot. Konusvari uzun qozaları olan iri, həmişəyaşıl iynəyarpaqlı ağac. Uzaq şimal tayqasında ayaq xizəyində quş kimi süzən bir gənc uca bir küknarı

  Tam oxu »
 • KÜKNARLIQ

  is. Çoxlu küknar ağacları bitmiş yer; küknar

  Tam oxu »
 • KÜKRƏK

  sif. Coşqun, daşqın, kükrəyən, aşıb-daşan. Kükrək çay. – Sanki bayraq deyil o; Birləşmişdi dil-dilə; Kükrək qızıl alovlar

  Tam oxu »