Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • OĞLAQ

  is. Körpə, südəmər keçi balası; çəpiş. Analarını əmməsinlər deyə quzuları, oğlaqları bir ağıla doldururdular

  Tam oxu »
 • OĞLAN

  is. 1. Kişi cinsdən olan uşaq. Uşaqlarından biri oğlandır, ikisi qız. – [Arvad:] Aradan bir az keçdi, Allah vurdu, mənə bir oğlan da verdi

  Tam oxu »
 • OĞLANCIĞAZ

  “Oğlan”dan oxş. Oğlancığaz bərk xəstədir

  Tam oxu »
 • OĞLANCIQ

  is. Kiçik oğlan uşağı

  Tam oxu »
 • OĞLANLI-QIZLI

  top. Həm oğlan(lar), həm də qız(lar), oğlanlarla qızlar birlikdə. Oğlanlı-qızlı köməyə gəlmək. – [Yaşlı kişi:] Oğlanlı-qızlı bir araya toplaşır, Şərəf

  Tam oxu »
 • OĞLANLIQ

  is. Kişi cinsinin evlənənə qədər olan halı, oğlan olma dövrü

  Tam oxu »
 • OĞRU

  1. is. Oğurluq edən adam, oğurluqla məşğul olan adam. Casusmusan ki, yoxsa oğru? Ya əyrimisən ki, yoxsa doğru? Xətayi

  Tam oxu »
 • OĞRU-ƏYRİ

  top. Oğrular, oğurluqla məşğul olan adamlar, əli düz olmayan adamlar; cinayətkarlar. [Cındırlı kişi:] Burada oğruəyri çox olduğundan müştəriləri nərdi

  Tam oxu »
 • OĞRU-QULDUR

  top. Oğurluqla, quldurluqla məşğul olan adamlar. Leylək oğruquldurun əzizi, iki gözü idi. S.Rəhimov

  Tam oxu »
 • OĞRUBAŞI

  is. Oğru dəstəsinin başçısı, oğrulara başçılıq edən adam. [Qulu:] Bəli, Tehran həbsxanasından qaçmış oğrubaşı Səftərsən

  Tam oxu »
 • OĞRUN

  zərf və sif. Gizlicə, başqalarına sezdirmədən, başqalarına bildirmədən. Ovçu görmüş maral kimi səksənib; Oğrun baxabaxa bu yanə gəlsin! Q

  Tam oxu »
 • OĞRUN-OĞRUN

  zərf bax oğrun. Gəlinin başına bəy alma atır; Gəlin oğrun-oğrun baxıb naz satır. Şəhriyar

  Tam oxu »
 • OĞRUNCA

  bax oğrun. Oğrunca nəzər salmaq. – Nəbi kişi göz qapaqlarını qaldırıb tərs-tərs, ancaq oğrunca saqqalına dən düşmüş memara baxdı

  Tam oxu »
 • OĞUL

  is. 1. Kişi cinsindən olan övlad. Onun oğlu olub. İki qızı, bir oğlu var. – [Qurbanəli:] Qaldır başını, sən axı Qurbanəlinin oğlusan

  Tam oxu »
 • OĞUL-UŞAQ

  top. Oğullar, qızlar bir yerdə. [Murad] …evli və oğul-uşaq sahibi idi. S.Hüseyn. [Cahan:] Əsgər, gəl evlən, ev-eşik yiyəsi ol, oğul-uşaq sahibi ol… Ü

  Tam oxu »
 • OĞULLUQ

  is. 1. Oğulun ata-ana qarşısında borcu, vəzifəsi, haqqı; övladlıq. Oğulluq borcu. Oğulluq etmək. 2. Biri tərəfindən övladlığa götürülmüş, yaxud ana ar

  Tam oxu »
 • OĞULSUZ

  sif. Oğlan övladı olmayan, oğlu olmayan, yaxud oğlu ölmüş. Oğulsuz analar yasa batmışdır. S.Vurğun

  Tam oxu »
 • OĞULSUZLUQ

  is. Oğlan övladı olmayan ata-ananın halı, oğlu olmama

  Tam oxu »
 • OĞURLAMA

  “Oğurlamaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • OĞURLAMAQ

  f. Başqasına məxsus şeyi, malı, pulu və s.-ni gizlincə götürüb mənimsəmək, aparmaq. [Odabaşı Xudayar bəyə:] …Yekə kişi, xalqın eşşəyini oğurlayıb gəti

  Tam oxu »
 • OĞURLANMA

  “Oğurlanmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • OĞURLANMAQ

  1. məch. Oğurluqla mənimsənilmək, aparılmaq, ələ keçirilmək. Kassa oğurlandı. 2. f. Gizli olaraq görmək, başqalarına sezdirmədən görmək (bir işi)

  Tam oxu »
 • OĞURLATDIRMA

  “Oğurlatdırmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • OĞURLATDIRMAQ

  icb. Başqası vasitəsilə oğurlatmaq, ələ keçirtmək. O məlun kəbin verməmək üçün bu kağızı bizdən oğurlatdırmışdır

  Tam oxu »
 • OĞURLATMA

  “Oğurlatmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • OĞURLATMAQ

  icb. 1. Bir şeyi başqasının vasitəsilə xəlvəti əlinə keçirmək. [Xaqani:] Bir yanda toy-büsat, bir yanda matəm; Şah qız oğurladır, rəzalətə bax

  Tam oxu »
 • OĞURLUQ

  is. 1. Başqasının malını, şeyini, pulunu və s. oğurlama işi; oğrunun işi, peşəsi. Oğurluqla məşğul olmaq

  Tam oxu »
 • OĞURLUQCA

  zərf Gizlicə, xəlvəti, başqalarına sezdirmədən. Oğurluqca içəri girmək. – …Mən üç yüz evin kattası ola-ola bir ulağ da tapa bilmirəm, gedərəm oğurluqc

  Tam oxu »
 • OĞURSAQ

  is. məh. Balası öldükdən sonra süd verən inək. Oğursağı sağmaq

  Tam oxu »
 • OĞUZ

  is. Göytürk imperatorluğu dövründə 9 tayfadan birini təşkil edən, bugünkü Azərbaycan və Türkiyə türkləri ilə yanaşı türkmən və qaqauzların da mənşəyin

  Tam oxu »
 • OH

  nida. 1. Heyrət, təəccüb bildirir. Oh, nə hündür ağacdır. 2. Qorxu, ürək sıxıntısı bildirir, yaxud zəhmət və sıxıntıdan qurtardığına dəlalət edir

  Tam oxu »
 • OHA

  təql. İnək, öküz və b. iribuynuzlu heyvanları hərəkətə gətirmək və ya hərəkətini sürətləndirmək üçün çıxarılan səs

  Tam oxu »
 • OHALAMA

  “Ohalamaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • OHALAMAQ

  f. “Oha” edərək inək, öküz və b. iribuynuzlu heyvanı hərəkətə gətirmək və ya hərəkətini sürətləndirmək

  Tam oxu »
 • OHO

  nida. Gözlənilməz bir şey qarşısında təəccüb, heyranlıq, sevinc, yaxud tərif bildirir. [Səfər bəy:] Oho, xoş gəlmişsən, xoş gəlmişsən, elə bu saat sən

  Tam oxu »
 • OX₁

  nida. 1. Təəssüf, məyusluq, peşmançılıq, narazılıq və s. hissləri ifadə edir. Ox, bu nə işdir, elədim

  Tam oxu »
 • OX₂

  is. 1. Yayla atılan itiuclu və ya ucuna iti dəmir keçirilmiş mil (qədim silah növü). Oxu yaya qoymaq

  Tam oxu »
 • OX-KAMAN

  top. köhn. Ox və kamandan ibarət primitiv silah; ox-yay. Elə ki, gün batdı, axşam oldu, Məlikməmməd qıvraq geyinib, ox-kamanını götürüb bağa getdi

  Tam oxu »
 • OX-YAY

  bax ox-kaman

  Tam oxu »
 • OXABƏNZƏR

  bax oxvari

  Tam oxu »
 • OXALAMA

  “Oxalamaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • OXALAMAQ

  bax ovxalamaq. [Yəhya Kamal] …gözlərini oxalayıb bir də baxdı. Mir Cəlal

  Tam oxu »
 • OXALANMA

  “Oxalanmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • OXALANMAQ

  bax ovxalanmaq. Mururizamanla oxalandı; Töküldü ehramların daşı. O.Sarıvəlli

  Tam oxu »
 • OXATAN₁

  is. köhn. Ox-kamanla silahlanmış əsgər

  Tam oxu »
 • OXATAN₂

  [lat. Sagittarius] – Zodiak bürcü

  Tam oxu »
 • OXAY

  nida. Məmnunluq, sevinc, bir şeydən xoşlanmanı, bir şeyin cana yayıldığını bildirir. [Təlxək Əcinnəyə:] Oxay! Canıma yayıldı… Ə

  Tam oxu »
 • OXDAN

  is. köhn. Çiyindən asılan oxqabı, oxluq, sadaqa (dəridən və ya ağacdan olardı). [Qara Məlikin] kamanı köhnə oxdanı sadə bir dəridən ibarət idi

  Tam oxu »
 • OXQABI

  bax oxdan

  Tam oxu »
 • OXLAMA

  “Oxlamaq”dan f.is

  Tam oxu »