Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • LAXLAMIŞ

  f.sif. Boşalmış, yerindən oynamış, tərpənən, laxlayan. Gödək adam ombasından laxlamış olan qılçasını sürüyə-sürüyə getdi

  Tam oxu »
 • LAXLATMA

  “Laxlatmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • LAXLATMAQ

  f. 1. Bir yerə vurulmuş, basdırılmış və ya bənd edilmiş, kip taxılmış şeyi çox tərpədərək boşaltmaq, lax hala gətirmək

  Tam oxu »
 • LAXLIQ₁

  is. Lax yumurtanın hal və keyfiyyəti

  Tam oxu »
 • LAXLIQ₂

  is. 1. Lax şeyin halı. 2. məc. Boşluq, laqeydlik, ciddiyyətsizlik. Bizim bəzilərimizdə bir laxlıq, ətalət var

  Tam oxu »
 • LAXTA₂

  sif. dan. Ətli-canlı, kök. Laxta uşaq

  Tam oxu »
 • LAXTA₁

  is. və sif. Bərkiyib qatılaşmış qan kütləsi. Qalın topa birçəkləri öz qanı ilə boyanmış; Bığlarının kənarında qan laxtası dayanmış

  Tam oxu »
 • LAXTALANMA₂

  “Laxtalanmaq2”dan f.is

  Tam oxu »
 • LAXTALANMA₁

  “Laxtalanmaq1”dan f.is. Qanın laxtalanması

  Tam oxu »
 • LAXTALANMAQ₂

  f. dan. Dolğunlaşmaq, irilənmək, böyümək. Ay doğdu, laxtalandı; Doğduqca laxtalandı; Yarıma xəbər verin; Məzarım taxtalandı

  Tam oxu »
 • LAXTALANMAQ₁

  f. Laxta halına düşmək; bərkimək, kəsifləşmək, qatılaşmaq (qan haqqında). Oğlanın gicgahında qan laxtalanmışdı

  Tam oxu »
 • LAXTALAŞMA

  “Laxtalaşmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • LAXTALAŞMAQ

  bax laxtalanmaq1

  Tam oxu »
 • LAK₁

  [ital.] Parıltı vermək, həmçinin korlanmaqdan qorumaq üçün əşyanın üzərinə çəkilən spirtdə, yağda, skipidarda həll olunmuş qatran

  Tam oxu »
 • LAK

  Dağıstanda yaşayan Qafqaz xalqlarından biri və bu xalqa mənsub adam. Lak dili. Lak kəndi

  Tam oxu »
 • LAKCA

  sif. və zərf Lak dilində (bax lak2). Lakca-rusca lüğət. Lakca danışmaq

  Tam oxu »
 • LAKÇI

  is. Dəriyə, mebelə lak çəkən usta

  Tam oxu »
 • LAKÉY

  is. [fr.] 1. Nökər. Lakeylər səf-səf durub, bir-bir “ağa, xoş gəlibsiniz!” deyirdilər. Ə.Haqverdiyev

  Tam oxu »
 • LAKİN

  bağl. [ər.] Cümlələri, habelə cümlə üzvlərini (əsasən həmcins üzvləri) birləşdirərək qarşılıq bildirir

  Tam oxu »
 • LAKLAMA

  “Laklamaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • LAKLAMAQ

  f. Lak vurmaq, lak sürtmək, lakla örtmək. Bufeti laklamaq. Stolu laklamaq

  Tam oxu »
 • LAKLANMA

  “Laklanmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • LAKLANMAQ

  məch. Lak çəkilmək, lak sürtülmək, lakla örtülmək

  Tam oxu »
 • LAKLATDIRMA

  “Laklatdırmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • LAKLATDIRMAQ

  icb. Lak çəkdirmək, lak sürtdürmək, lak vurdurmaq

  Tam oxu »
 • LAKLI

  sif. Lak çəkilmiş, lak sürtülmüş, lakla örtülmüş. Laklı dəri. // Lak qatılmış. Laklı rəng

  Tam oxu »
 • LAKMUS

  [holl. lakmoes] Dəniz şibyələrindən hasil edilən, kağıza turşuların təsirilə qırmızı, qələvilərin təsirilə isə göy rəng verən boyayıcı maddə

  Tam oxu »
 • LAKONİK

  sif. [yun.] Qısa, yığcam, azsözlü

  Tam oxu »
 • LAKTÁSİYA

  [lat.] fiziol. İnsanlarda və məməli heyvanlarda süd vəzilərində südün əmələ gəlməsi, toplanması və onun ifrazı prosesi

  Tam oxu »
 • LAQ-LAQ

  təql. Leyləyin çıxardığı səs. Dəmirçinin ömrü taq-taqla, leyləyin ömrü laqlaqla keçər. (Ata. sözü)

  Tam oxu »
 • LAQEYD

  [ər.] 1. sif. Heç bir şeyin fikrini, qeydini çəkməyən, heç bir şeyə əhəmiyyət verməyən, hər şeyi qulaqardına vuran

  Tam oxu »
 • LAQEYDANƏ

  [ər. laqeyd və fars …anə] bax laqeydcə(sinə). Qorodovoy qış günəşinin isticə şüası altında laqeydanə xoruldayırdı

  Tam oxu »
 • LAQEYDCƏ

  zərf Heç bir şeyin fikrinə, qayğısına, qeydinə qalmadan; laqeydliklə, fikir vermədən, maraqlanmadan. Laqeydcəsinə baxmaq

  Tam oxu »
 • LAQEYDCƏSİNƏ

  zərf Heç bir şeyin fikrinə, qayğısına, qeydinə qalmadan; laqeydliklə, fikir vermədən, maraqlanmadan. Laqeydcəsinə baxmaq

  Tam oxu »
 • LAQEYDLƏŞMƏ

  “Laqeydləşmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • LAQEYDLƏŞMƏK

  f. Laqeyd olmaq, heç bir şeyə maraq göstərməmək, soyuqqanlı olmaq

  Tam oxu »
 • LAQEYDLİK

  1. is. Hər şeyə laqeyd münasibət, maraqsızlıq göstərmə; etinasızlıq, başısoyuqluq, qayğısızlıq, qeydsizlik

  Tam oxu »
 • LAQQALAQ

  təql. Darboğaz qabdan tökülən və ya qaynayan mayenin, yaxud da heyvanların dillə bir şeyi yalayarkən çıxardığı səs

  Tam oxu »
 • LAQQILDAMA

  “Laqqıldamaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • LAQQILDAMAQ

  f. Darboğaz qabdan axan su və ya qaynayan mayenin çıxardığı səsə bənzər səs çıxarmaq

  Tam oxu »
 • LAQQILTI

  is. 1. Laqqıldayaraq axan və ya tökülən mayedən çıxan səs. 2. bax laqqırtı

  Tam oxu »
 • LAQQIRTI

  is. Söhbət, danışıq, laf (çox vaxt mənasız, boş, qeyri-ciddi söhbət mənasında). [Nurcahan xala] dəstələrdən birinə yanaşaraq laqqırtıya başlardı

  Tam oxu »
 • LAL

  sif. 1. Danışmaq qabiliyyətindən məhrum olan, danışa bilməyən. Lal adam. // İs. mənasında. Lalın dilini anası bilər

  Tam oxu »
 • LAL-DİNMƏZ

  1. zərf Səs çıxarmadan, dinmədən, danışmadan, susaraq. Lal-dinməz oturmaq. – Səlimnaz lal-dinməz dayanıb, bütün bədəni ilə qapını tutmuşdu

  Tam oxu »
 • LAL-KAR

  1. sif. Həm danışmaq, həm də eşitmək qabiliyyəti olmayan. Lal-kar uşaq. // İs. mənasında. Lal-karlar məktəbi

  Tam oxu »
 • LAL-KARLIQ

  is. Həm danışmaq, həm də eşitmək qabiliyyətindən məhrumluq; lal və kar adamın halı

  Tam oxu »
 • LAL-MAT

  zərf Heyrət içərisində; susaraq. Arvad belə rəftarı gördükdə lal-mat geri dönüb qayıtdı. B.Talıblı

  Tam oxu »
 • LALAPİTİ

  sif. Tamam lal olmayıb, ancaq kəlməni bütöv tələffüz edə bilməyən. Lalapiti(k) adam

  Tam oxu »
 • LALAPİTİK

  sif. Tamam lal olmayıb, ancaq kəlməni bütöv tələffüz edə bilməyən. Lalapiti(k) adam

  Tam oxu »
 • LALƏ

  is. [fars.] 1. bot. İriləçəkli qırmızı çiçəkləri olan bitki və bu bitkinin çiçəyi. Bitər çəməndə lalələr, əlində al piyalələr; Səhər zamanı dür kimi d

  Tam oxu »