DAİRƏ

1) bütün nöqtələri mərkəzindən eyni məsafədə olan qapalı əyri xətt; 2) həmin xəttin içərisində qalan yuvarlaq yer; sahə; 3) binanın bölündüyü hissələrdən hər biri; 4) dövlət idarəsi, şəhər idarəsi; 5) rayon, region; 6) böyük ev, bina; 7) qaval, dəf; 8) m. çərçivə, hədd, hüdud. Dairei-istiva ekvator; dairei-qütbi qütb dairəsi; dairei-nisfünnəhar meridian; dairei-üfüqi üfüq dairəsi.

DAİR
DAİRƏN

Digər lüğətlərdə