DVORYAN

[ rus. дворяни´н] tar. 1917-ci il inqilabından əvvəl Rusiyada: mülkədarlardan, onların nəslindən və xüsusi xidməti olan məmurlardan ibarət imtiyazlı zümrəyə mənsub adam; zadəgan. …Orta hesabla hər bir kəndli ailəsinə yeddi desyatin, bir dvoryan latifundiyasına isə 2333 desyatin, yəni 333 dəfə artıq torpaq düşürdü.
[Nikolay:] [Fedosiya] kobud hərəkət etmişdir, mən bir dvoryan kimi bunu etiraf edirəm. Çexovdan.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • DVORYAN dvoryan bax zadəgan
DÜZVURAN
DVORYANLIQ

Digər lüğətlərdə