FACULTY

n I qabiliyyət, istedad, bacarıq, zəka, vergi; ~ of speech nitq qabiliyyəti; the mental faculties əqli qabiliyyətlər

n II 1. fakültə, şöbə; the ~ of law / of medicine hüquq / tibb fakültəsi; the four ~ies ilahiyyat / hüquq / tibb və humanitar elmlər şöbəsi; 2. professor-müəllim heyəti

FACULTATIVELY
FADE