FAINT-HEARTED

adj qorxaq, qorxacaq, ürəksiz, cəsarətsiz, ağciyər; iradəsiz, zəif iradəli, iradəsi zəif, qətiyyətsiz, aciz

FAINT-HEART
FAINT-HEARTEDLY