FEATURED

adj 1. səciyyəyə / xarakterik xüsusiyyətə malik olan; 2. emal edilmiş / pardaqlanmış daş

FEATURE-WRITER
FEATURELESS