FLAME

flame1

n 1. alov; in ~s alov içində, alovlanan; to burst / to break into ~ (s), to go up in ~s alışmaq, od tutmaq, yanmaq, alışıb yanmaq; 2. parlaq işıq, şəfəq, parıltı; şölə, nur; silver ~ of moonlight ayın gümüşü işığı / nuru / şöləsi; the ~s of sunset qürub şəfəqi / qızartısı

flame2

v 1. alovlanmaq, alışmaq, od tutub / alışıb yanmaq, şölələnmək; 2. şəfəq / işıq / nur saçmaq, parıldamaq, işıq vermək, parlamaq

FLAGSTAFF
FLAME-COLOUR