FRANTIC

adj 1. qəzəbli, qeyzli, hiddətli, dəli, divanə, ağılsız, düşüncəsiz; to be ~ with grief / with pain / with rage dərddən / ağrıdan / qəzəbdən ağlını itirmək, dəli olmaq; ~ appeal for help kömək üçün acizanə yalvarma / yalvarış; to drive smb. ~ by worrying him with endless questions hədsiz suallarla bir kəsi dəli / divanə etmək; 2. dəhşətli, vahiməli, müdhiş; çox güclü / şiddətli; a ~ toothache dəhşətli diş ağrısı; in a ~ hurry dəhşətli tələsikliklə

FRANKNESS
FRATERNAL