FRAZEOLÓGİYA

[ yun. phrasis – və logos] Hər hansı dilə xas olan sabit söz birləşmələri və ifadələrin məcmusu. Azərbaycan dilinin frazeologiyası.
// Dilçiliyin, sabit söz birləşmələrini öyrənən sahəsi.
FRÁZA
FRAZEOLOJİ́

Digər lüğətlərdə