İngiliscə-azərbaycanca lüğət

 • KISMET

  n qismət, tale; Allahın hökmü

  Tam oxu »
 • KISS

  kiss1 n öpüş; ardent ~ ehtiraslı öpüş; to give smb. a ~ bir kəsi öpmək kiss2 v öpmək; to ~ smb. on the lips bir kəsin dodaqlarından öpmək; ◊ to ~ the

  Tam oxu »
 • KITCHEN

  kitchen1 n mətbəx; large / light ~ geniş / işıqlı mətbəx kitchen2 adj mətbəx; the ~ table mətbəx stolu; ~ knife mətbəx bıçağı; ~ garden dirrik, xır, b

  Tam oxu »
 • KITCHENWARE

  n mətbəx avadanlığı, qab-qacaq

  Tam oxu »
 • KITE

  n 1. çərpələng; to fly a ~ çərpələng uçurtmaq; 2. çalağan; 3. fırıldaqçı, haramzada, hiyləbaz, hiyləgər

  Tam oxu »
 • KITTEN

  n pişik balası

  Tam oxu »
 • KITTY

  n pişik balası; pişik

  Tam oxu »
 • KNACK

  n bacanq, qabiliyyət, məharət; ustalıq; to have a ~ of / for doing smth. bir işi görmək üçün qabiliyyəti olmaq; to have a ~ for business / for managem

  Tam oxu »
 • KNAPSACK

  n dal / arxa çantası

  Tam oxu »
 • KNAVE

  n 1. fırıldaqçı, hiyləgər, dələduz; 2. valet (kart kağızı)

  Tam oxu »
 • KNEAD

  v yoğurmaq (xəmiri), tutmaq (palçıq)

  Tam oxu »
 • KNEE

  n diz; to dislocate / to hurt the ~ dizini burxutmaq / əzmək; to go / to drop / to fall on one’s ~s dizi üstə çökmək; to bring smb

  Tam oxu »
 • KNEE-CAP

  n anat. diz qapağı

  Tam oxu »
 • KNEE-DEEP

  adj dizə qədər; The snow was knee-deep in places Bəzi yerlərdə qar dizə qədər idi

  Tam oxu »
 • KNEE-HIGH

  adj diz hündürlükdə, dize qədər; ~ grass diz hündürlükdə ot

  Tam oxu »
 • KNEEL

  v 1. dizi üstə çökmək (həm də to ~ down); 2. dizi üstə durmaq; to ~ to / before smb. bir kəsin qarşısında diz çökmək

  Tam oxu »
 • KNICK-KNACK

  knick-knack (həm də nick-nack) n ucuz bəzək-düzək

  Tam oxu »
 • KNICKERBOCKERS

  n bric (at minmək üçün şalvar)

  Tam oxu »
 • KNICKERS

  n 1. darbalaq, dizlik (qadınların və qızların alt paltarı); 2. idman şalvarı

  Tam oxu »
 • KNIFE

  knife1 n (pl knives) bıçaq; kitchen ~ mətbəx bıçağı; fruit ~ meyvə bıçağı; the surgeon’s ~ cərrah bıçağı; to die under the ~ cərrahiyyə əməliyyatı vax

  Tam oxu »
 • KNIFE-EDGE

  n bıçağın ağzı / tiyəsi

  Tam oxu »
 • KNIFE-GRINDER

  n bıçaqitiləyən; bülöv daşı

  Tam oxu »
 • KNIGHT

  n 1. rıtsar cəngavər; pəhləvan; 2. nəcib / alicənab adam; 3. şahm. at (şahmat fiquru)

  Tam oxu »
 • KNIT

  v 1. toxumaq, hörmək; to ~ by hand / by machine əllə / maşınla toxumaq; to ~ a sweater sviter toxumaq; 2

  Tam oxu »
 • KNITTING

  n 1. toxuma, toxunma; 2. toxunma məmulatı / malları

  Tam oxu »
 • KNITWEAR

  n trikotaj, trikotaj məmulatı

  Tam oxu »
 • KNOB

  n 1. qabarıqlıq, çıxıntı; 2. girdə dəstək (qapıda, qutuda); 3. dəstə, qulp, sap; əl ağacının başı; 4

  Tam oxu »
 • KNOBBY

  adj 1. kələ-kötür, fırlı; düyünlü; təpəlik, təpələrlə örtülü; 2. qabarıq, qabarıqlı

  Tam oxu »
 • KNOCK

  knock1 n 1. tıqqıltı, taqqıltı; There was a knock at the door Qapını tıqqıldatdılar, 2. zərbə; itələmə, təkan; a ~ on the head başa zərbə knock2 v 1

  Tam oxu »
 • KNOCK-DOWN

  adj 1. ağır, sarsıdıcı, dağıdıcı (zərbə haq.); ~ blow ağır / dağıdıcı zərbə; 2. sökülən, sökülüb quraşdırılan, sökülə bilən (mebel və s

  Tam oxu »
 • KNOCK-OUT

  n 1. id. nokaut, məğlubiyyət; 2. sensasiya

  Tam oxu »
 • KNOCKER

  n qapı toxmağı / halqası

  Tam oxu »
 • KNOCKING

  n taqqıltı, tıqqıltı

  Tam oxu »
 • KNOT

  knot1 n 1. düyün; to make / to tie a ~düyünləmək, düyün bağlamaq / vurmaq; to loosen a ~ düyünü boşaltmaq; to undo a ~ düyünü açmaq; 2

  Tam oxu »
 • KNOTTY

  adj 1. düyünlü, düyün-düyün; ~ wood düyünlü taxta; 2. dolaşıq, çətin; a ~ problem / question dolaşıq problem / məsələ

  Tam oxu »
 • KNOW

  v 1. bilmək; to ~ smb.’s name / address bir kəsin adını / ünvanını bilmək; to ~ all about smth. bir şey haqqında hər şeyi bilmək; to ~one’s lesson dər

  Tam oxu »
 • KNOWING

  n 1. bilik, məlumat; There’s no knowing what the weather will be Bilmək olmur hava necə olacaq; 2. anlama, dərk etmə / edilmə; beyond smb

  Tam oxu »
 • KNOWINGLY

  adv qəsdlə, qəsdən, bilə-bilə, şüurlu olaraq; to kill ~ qəsdlə / qəsdən öldürmək

  Tam oxu »
 • KNOWLEDGE

  n 1. bilgi, bilik; ~ of life / music / chemistry / English, etc. həyat / musiqi / kimya / ingilis dili haqqında bilik; lack of ~ biliksizlik; to accum

  Tam oxu »
 • KNOWLEDGEABLE

  adj yaxşı məlumatlı, ağıllı, zəkalı, kamallı; a ~ man ağıllı / zəkalı adam

  Tam oxu »
 • KNOWN

  adj məşhur; tanınmış; He is a known thief O, tanınmış orğrudur

  Tam oxu »
 • KNUCKLE

  n oynaq, buğum; swollen ~s şişmiş oynaqlar

  Tam oxu »
 • KNUCKLE-BONE

  n anat. aşıq

  Tam oxu »
 • KNUCKLES

  n aşıq-aşıq oyunu

  Tam oxu »
 • KOALA

  n (bear) zool. koala

  Tam oxu »
 • KORAN

  Koran (həm də Qur’an) n Quran

  Tam oxu »
 • KOREAN

  Korean1 n 1. koreyalı; the ~s top. i. koreyalılar; 2. Koreya dili Korean2 adj Koreya; the ~ language Koreya dili

  Tam oxu »
 • KREMLIN

  Kremlin n Kreml

  Tam oxu »
 • KUDOS

  n d.d. hörmət, izzət, ehtiram, şərəf; to win ~ hörmət / şərəf qazanmaq; to lose ~ hörməti / şərəfi / izzəti itirmək

  Tam oxu »
 • L

  L, l n (pl L’s, l’s) ingilis əlifbasının 12-ci hərfi

  Tam oxu »