PAGE

page1

n I 1. səhifə; ~ by ~ səhifəbəsəhifə; to read a book ~ by ~ kitabı səhifəbəsəhifə oxumaq; 2. vərəq (səhifə mənasında); Several pages have been torn out of the book Kitabdan bir neçə vərəq cırılıb

n II 1. paj (orta əsrlərdə saraylarda xidmət edən zadəgan nəslindən olan oğlan); 2. xidmətçi oğlan (teatrda, kinoda və s.); 3. gəlmin şleyfini götürüb aparan oğlan

page2

v I səhifələmək, səhifə qoymaq

v II 1. xidmət / qulluq etmək; xidmət / qulluq göstərmək; 2. paj olaraq müşayiət etmək

PAGANIZE
PAGE-BOY

Digər lüğətlərdə