Rəng

həm də konnotasiya deməkdir.
Rezonator (səs ucladan) ton
Rənglilik

Digər lüğətlərdə