RADDLED

adj amer. 1. sökülüb tökülən, köhnəlmiş, yırtılmış (çox işlənməkdən); 2. yorğun, üzgün; a ~ face yorğun / üzgün sifət

RADAR
RADIAL