SAQAR

Qaşqa. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

SAQAL
SAQIN