WAIL

wail1

n 1. fəryad, nalə, fəğan, şivən; ~ (over) one’s misfortunes öz acınacaqlı taleyindən fəryad etmə; 2. uğultu, vıyıltı (külək haq.); ~ of the wind külək vıyıltısı / uğultusu; 3. oxşama, ağı demə

wail2

v 1. fəryad / fəğan etmək, nalə / şivən qopartmaq; 2. vıyıldamaq (külək); The wind wailed Külək vıyıldadı; 3. (over, for, to) oxşamaq, ağı demək, bir kəsi ağlamaq; She was wailing for her lost child O, itmiş uşağı üçün ağı deyirdi /şivən qoparırdı

WAIF
WAILFUL