WAKEN

v 1. yuxudan oyatmaq / qaldırmaq; 2. oyanmaq; She wakened at dawn O, o başdan / sübh çağı oyandı; 3. məc. oyatmaq, doğurmaq, oyandırmaq (ümid və s.), to ~ hope ümid doğurmaq; to ~ a deep concern in people insanlarda / adamlarda dərin narahatlıq oyatmaq

WAKEFUL
WAKING