XƏBƏR VERMƏK

məlumatlandırmaq, bildirmək, xəbərdar etmək, çatdırmaq; ~ qulağına çatdırmaq.

XƏBƏR TUTMAQ
XƏBƏRİ ÜSTÜNƏ GƏLMƏK