YELL

yell1

n qulaqbatırıcı / güclü / şiddətli səs; a ~ of terror qorxu qışqırığı; let out an ear-splitting yell qulaqbatırıcı səslə qışqırmaq

yell2

v 1. çığırmaq, bağırmaq, fəryad / fəğan etmək; (to ~ out) to ~ out in pain / with fear ağrıdan / qorxudan qışqırmaq / fəryad etmək; Stop yelling! Çığırmağı kəs / kəsin!; to ~ at smb. for smth. bir şey üçün bir kəsin üstünə qışqırmaq; to ~ out curses lənətlər yağdırmaq 2. ulamaq, zingildəmək (it və s. haq.)

YEGG
YELLOW