ƏLƏM1 ƏRƏB

Dərd, qəm, kədər, qüssə. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

Bir ah çəkdim ərşi-zəminə düşdü,

Ələm oxu bir-birinə ötüşdü,

Namə gəlib Çənlibeldə yetişdi,

Mən bir yarın iqrarına gəlmişəm.

                                              (“El şairləri”)

Bayraq. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

Sərdar ölsə, ələm yatar,

Müxənnət məqsədə çatar,

Çənlibelim yasa batar,

Gəlmədi, Eyvaz gəlmədi.

                           (“Koroğlunun Bayazid səfəri”)

ƏLEYK
ƏLƏM ƏRƏB

Digər lüğətlərdə