ƏQİL ƏRƏB

Ağıl. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

Flektivlik baxımından aqil sözü ilə qohumdur.

Hər igiddə olmaz hünər,

Od olmasa ocaq sönər,

Dövlətlidən dövlət dönər,

Əqil başdan təzər bir gün.

                        (“Məhbub xanımın Çənlibelə gəlməyi”) (“Ağca Quzu”)

ƏQİQ ƏRƏB
ƏQL