agricole

adj kənd təsərrüfatı (təyin kimi)

agression
agriculteur