Fransızca-azərbaycanca lüğət

 • aérodrome

  m aerodrom

  Tam oxu »
 • aéroport

  m aeroport

  Tam oxu »
 • affaire

  f 1) iş; 2) məhkəmə mübahisəsi

  Tam oxu »
 • affamé

  -e adj ac

  Tam oxu »
 • affection

  f məhəbbət, bağlılıq

  Tam oxu »
 • affiche

  f afişa, elan

  Tam oxu »
 • affiler

  vt itiləmək

  Tam oxu »
 • affirmer

  vt təsdiq etmək; ~ l'invitation dəvəti təsdiq etmək

  Tam oxu »
 • âge

  m yaş; bas ~ uşaqlıq dövrü; quel ~ avez-vous? neçə yaşınız var?

  Tam oxu »
 • agence

  f agentlik; ~ de publicité reklam agentliyi

  Tam oxu »
 • agenda

  m qeyd dəftəri

  Tam oxu »
 • agent

  m 1) amil; 2) agent; ~ de police polis nəfəri

  Tam oxu »
 • agir

  vi hərəkət etmək; il s'agit (de qch) söhbət nə isə haqqında gedir

  Tam oxu »
 • agiter

  vt tərpətmək

  Tam oxu »
 • agneau

  m quzu

  Tam oxu »
 • agréable

  adj xoş

  Tam oxu »
 • agression

  f təcavüz

  Tam oxu »
 • agricole

  adj kənd təsərrüfatı (təyin kimi)

  Tam oxu »
 • agriculteur

  m əkinçi

  Tam oxu »
 • agriculture

  f kənd təsərrüfatı

  Tam oxu »
 • agronome

  m aqronom

  Tam oxu »
 • ah!

  int ah!

  Tam oxu »
 • aide

  1. f kömək 2. m, f köməkçi

  Tam oxu »
 • aider

  vt kömək etmək

  Tam oxu »
 • aigle

  m, f qartal

  Tam oxu »
 • aiglon

  m qartal balası

  Tam oxu »
 • aigu

  -ë adj kəskin, iti

  Tam oxu »
 • aiguille

  f 1) iynə; 2) saat əqrəbi

  Tam oxu »
 • aiguiser

  vt itiləmək

  Tam oxu »
 • ail

  m sarımsaq

  Tam oxu »
 • aile

  f qanad

  Tam oxu »
 • ailleurs

  adv başqa yerdə; par ~ başqa yerdə; bundan başqa; d'~ 1) lakin, bundan başqa, buna baxmayaraq, bununla belə; 2) yaxşısı budur, yenə də

  Tam oxu »
 • aimable

  adj mehriban, xoş

  Tam oxu »
 • aimer

  vt sevmək, istəmək, xoşlamaq

  Tam oxu »
 • aîné

  -e adj böyük (yaşca); mon frère ~ böyük qardaşım

  Tam oxu »
 • ainsi

  adv belə, beləliklə; pour ~ dire necə deyərlər; ~ de suite və sairə, və ilaxır

  Tam oxu »
 • air

  I m hava II m görkəm; avoir l'~ görkəmi olmaq; il a l'~ malade o, xəstə kimi görünür

  Tam oxu »
 • aire

  f sahə, səth

  Tam oxu »
 • ais

  m taxta

  Tam oxu »
 • aisselle

  f qoltuq

  Tam oxu »
 • ajournement

  m təxirə salma

  Tam oxu »
 • ajourner

  vt təxirə salmaq

  Tam oxu »
 • ajouter

  vt əlavə etmək

  Tam oxu »
 • album

  m albom

  Tam oxu »
 • alcool

  m spirt

  Tam oxu »
 • alcoolique

  adj spirtli

  Tam oxu »
 • alentours

  m pl ətraf yerlər

  Tam oxu »
 • alerte

  1. adj 1) sayıq; 2) cəld, zirək 2. f həyəcan; donner l'~ təhlükə siqnalı vermək

  Tam oxu »
 • alerter

  vt təhlükə siqnalı vermək

  Tam oxu »
 • algèbre

  f cəbr

  Tam oxu »