Fransızca-azərbaycanca lüğət

 • album

  m albom

  Tam oxu »
 • alcool

  m spirt

  Tam oxu »
 • alcoolique

  adj spirtli

  Tam oxu »
 • alentours

  m pl ətraf yerlər

  Tam oxu »
 • alerte

  1. adj 1) sayıq; 2) cəld, zirək 2. f həyəcan; donner l'~ təhlükə siqnalı vermək

  Tam oxu »
 • alerter

  vt təhlükə siqnalı vermək

  Tam oxu »
 • algèbre

  f cəbr

  Tam oxu »
 • allée

  f xiyaban; Allée des Martyrs Şəhidlər Xiyabanı

  Tam oxu »
 • Allemand

  m, -e f alman

  Tam oxu »
 • allemand

  -e 1. adj alman 2. m alman dili

  Tam oxu »
 • aller

  vi getmək; comment allez-vous? necəsiniz?; s'en ~ çıxıb getmək; ça va? necəsiniz?

  Tam oxu »
 • allié

  -e 1. adj müttəfiq 2. m, f müttəfiq

  Tam oxu »
 • allô!

  int allo!

  Tam oxu »
 • allume-cigarettes

  m alışqan

  Tam oxu »
 • allumer

  vt yandırmaq

  Tam oxu »
 • allumette

  f kibrit

  Tam oxu »
 • alors

  adv onda, o zaman; ~ que o vaxt ki, o zaman ki

  Tam oxu »
 • alouette

  f torağay

  Tam oxu »
 • alphabet

  m əlifba, əlifba kitabı

  Tam oxu »
 • alterner

  vi növbələnmək

  Tam oxu »
 • altitude

  f yüksəklik

  Tam oxu »
 • amabilité

  f nəzakət, mehribanlıq

  Tam oxu »
 • amande

  f badam

  Tam oxu »
 • amandier

  m badam ağacı

  Tam oxu »
 • amateur

  m, f həvəskar, azarkeş

  Tam oxu »
 • ambassade

  f səfirlik

  Tam oxu »
 • ambassadeur

  m səfir

  Tam oxu »
 • ambitieux

  -se adj şöhrətpərəst

  Tam oxu »
 • ambition

  f şöhrətpərəstlik

  Tam oxu »
 • ambulance

  f 1) təcili yardım maşını; 2) tibb məntəqəsi

  Tam oxu »
 • ambulant

  -e adj səyyar

  Tam oxu »
 • âme

  f 1) könül, qəlb; 2) ruh, can; du fond de l'~ səmimi qəlbdən

  Tam oxu »
 • aménagement

  m abadlıq

  Tam oxu »
 • aménager

  vt abadlaşdırmaq

  Tam oxu »
 • amende

  f cərimə; mettre à l'~ cərimə etmək

  Tam oxu »
 • amener

  vt gətirmək

  Tam oxu »
 • amer

  -ère adj acı

  Tam oxu »
 • Américain

  m, -e f Amerikalı

  Tam oxu »
 • américain

  -e adj Amerika

  Tam oxu »
 • ami

  m, -e f dost, rəfiqə

  Tam oxu »
 • amidon

  m nişasta

  Tam oxu »
 • amiral

  m admiral

  Tam oxu »
 • amitié

  f dostluq

  Tam oxu »
 • amour

  m məhəbbət, sevgi, eşq; pour l'~ de xatirinə

  Tam oxu »
 • amour-propre

  m heysiyyət

  Tam oxu »
 • amusant

  -e adj məzəli, əyləncəli

  Tam oxu »
 • amuser

  vt əyləndirmək

  Tam oxu »
 • an

  m il; le Nouvel ~ Yeni il; bon jour et bon ~! Yeni iliniz mübarək!

  Tam oxu »
 • analyse

  f təhlil, analiz; ~ qualitative keyfiyyət analizi; ~ quantitative kəmiyyət analizi

  Tam oxu »
 • analyser

  vt təhlil etmək

  Tam oxu »