Fransızca-azərbaycanca lüğət

 • ah!

  int ah!

  Tam oxu »
 • aide

  1. f kömək 2. m, f köməkçi

  Tam oxu »
 • aider

  vt kömək etmək

  Tam oxu »
 • aigle

  m, f qartal

  Tam oxu »
 • aiglon

  m qartal balası

  Tam oxu »
 • aigu

  -ë adj kəskin, iti

  Tam oxu »
 • aiguille

  f 1) iynə; 2) saat əqrəbi

  Tam oxu »
 • aiguiser

  vt itiləmək

  Tam oxu »
 • ail

  m sarımsaq

  Tam oxu »
 • aile

  f qanad

  Tam oxu »
 • ailleurs

  adv başqa yerdə; par ~ başqa yerdə; bundan başqa; d'~ 1) lakin, bundan başqa, buna baxmayaraq, bununla belə; 2) yaxşısı budur, yenə də

  Tam oxu »
 • aimable

  adj mehriban, xoş

  Tam oxu »
 • aimer

  vt sevmək, istəmək, xoşlamaq

  Tam oxu »
 • aîné

  -e adj böyük (yaşca); mon frère ~ böyük qardaşım

  Tam oxu »
 • ainsi

  adv belə, beləliklə; pour ~ dire necə deyərlər; ~ de suite və sairə, və ilaxır

  Tam oxu »
 • air

  I m hava II m görkəm; avoir l'~ görkəmi olmaq; il a l'~ malade o, xəstə kimi görünür

  Tam oxu »
 • aire

  f sahə, səth

  Tam oxu »
 • ais

  m taxta

  Tam oxu »
 • aisselle

  f qoltuq

  Tam oxu »
 • ajournement

  m təxirə salma

  Tam oxu »
 • ajourner

  vt təxirə salmaq

  Tam oxu »
 • ajouter

  vt əlavə etmək

  Tam oxu »
 • album

  m albom

  Tam oxu »
 • alcool

  m spirt

  Tam oxu »
 • alcoolique

  adj spirtli

  Tam oxu »
 • alentours

  m pl ətraf yerlər

  Tam oxu »
 • alerte

  1. adj 1) sayıq; 2) cəld, zirək 2. f həyəcan; donner l'~ təhlükə siqnalı vermək

  Tam oxu »
 • alerter

  vt təhlükə siqnalı vermək

  Tam oxu »
 • algèbre

  f cəbr

  Tam oxu »
 • allée

  f xiyaban; Allée des Martyrs Şəhidlər Xiyabanı

  Tam oxu »
 • Allemand

  m, -e f alman

  Tam oxu »
 • allemand

  -e 1. adj alman 2. m alman dili

  Tam oxu »
 • aller

  vi getmək; comment allez-vous? necəsiniz?; s'en ~ çıxıb getmək; ça va? necəsiniz?

  Tam oxu »
 • allié

  -e 1. adj müttəfiq 2. m, f müttəfiq

  Tam oxu »
 • allô!

  int allo!

  Tam oxu »
 • allume-cigarettes

  m alışqan

  Tam oxu »
 • allumer

  vt yandırmaq

  Tam oxu »
 • allumette

  f kibrit

  Tam oxu »
 • alors

  adv onda, o zaman; ~ que o vaxt ki, o zaman ki

  Tam oxu »
 • alouette

  f torağay

  Tam oxu »
 • alphabet

  m əlifba, əlifba kitabı

  Tam oxu »
 • alterner

  vi növbələnmək

  Tam oxu »
 • altitude

  f yüksəklik

  Tam oxu »
 • amabilité

  f nəzakət, mehribanlıq

  Tam oxu »
 • amande

  f badam

  Tam oxu »
 • amandier

  m badam ağacı

  Tam oxu »
 • amateur

  m, f həvəskar, azarkeş

  Tam oxu »
 • ambassade

  f səfirlik

  Tam oxu »
 • ambassadeur

  m səfir

  Tam oxu »
 • ambitieux

  -se adj şöhrətpərəst

  Tam oxu »