Fransızca-azərbaycanca lüğət

 • académicien

  m, -ne f akademik

  Tam oxu »
 • académie

  f akademiya; Académie des Sciences Elmlər Akademiyası; Académie des Beaux Arts İncəsənət Akademiyası

  Tam oxu »
 • accent

  m 1) vurğu; 2) ləhcə

  Tam oxu »
 • accident

  m bədbəxt hadisə, qəza; par ~ təsadüfən

  Tam oxu »
 • accompagnement

  m müşayiət

  Tam oxu »
 • accompagner

  vt ötürmək, müşayiət etmək

  Tam oxu »
 • accompli

  -e adj mükəmməl

  Tam oxu »
 • accord

  m razılıq, saziş; tomber d'~ razılaşmaq

  Tam oxu »
 • accordéon

  m akkordeon

  Tam oxu »
 • accorder

  vt 1) uzlaşdırmaq; 2) qaydaya salmaq, yol vermək

  Tam oxu »
 • accoucher

  vi (de qn) doğmaq

  Tam oxu »
 • accueil

  m qəbul

  Tam oxu »
 • accueillir

  vt qəbul etmək, qarşılamaq

  Tam oxu »
 • accusation

  f ittiham; acte d'~ ittihamnamə

  Tam oxu »
 • accusé

  m, -e f məhkum

  Tam oxu »
 • accuser

  vt günahlandırmaq

  Tam oxu »
 • achat

  m alış-veriş, bazarlıq; faire des ~s bazarlıq etmək

  Tam oxu »
 • acheminer

  vt istiqamətləndirmək, yollamaq

  Tam oxu »
 • acheter

  vt almaq (satın); au ~ comptant nəğd pulla almaq

  Tam oxu »
 • acheteur

  m, -se f alıcı

  Tam oxu »
 • acier

  m polad

  Tam oxu »
 • acompte

  m beh

  Tam oxu »
 • acte

  m akt; ~s de l'état civil vətəndaşlıq aktı; ~ d'accusation müqəssirlik aktı; dresser un ~ akt bağlamaq

  Tam oxu »
 • actif

  -ve adj fəal; service ~ həqiqi xidmət (orduda)

  Tam oxu »
 • action

  f 1) hərəkət, əməl; 2) əməliyyat; 3) aksiya, səhm (aksioner cəmiyyəti üzvlərinə verilən qiymətli kağız)

  Tam oxu »
 • activité

  f fəaliyyət

  Tam oxu »
 • actuel

  -le adj indiki, hazırki

  Tam oxu »
 • actuellement

  adv indi, hazırda

  Tam oxu »
 • additionner

  vt toplamaq (riyaz.)

  Tam oxu »
 • adieu

  1. m vidalaşma, xudahafizləşmə; faire ses ~x vidalaşmaq 2. int ~! xudahafiz!

  Tam oxu »
 • adjectif

  m sifət (qram.)

  Tam oxu »
 • adjoint

  m, -e f köməkçi, müavin; directeur ~ müdir müavini

  Tam oxu »
 • administratif

  -ve adj inzibati

  Tam oxu »
 • admirable

  adj heyranedici

  Tam oxu »
 • admiration

  f heyranlıq

  Tam oxu »
 • admirer

  vt heyran olmaq, valeh olmaq

  Tam oxu »
 • adolescent

  -e 1. adj gənc 2. m, f gənc, yeniyetmə

  Tam oxu »
 • adorateur

  m, -rice f pərəstişkar

  Tam oxu »
 • adoration

  f pərəstiş, sitayiş

  Tam oxu »
 • adorer

  vt pərəstiş etmək, sitayiş etmək

  Tam oxu »
 • adosser

  vt söykəmək

  Tam oxu »
 • adresse

  f 1) ünvan; 2) müraciət

  Tam oxu »
 • adresser

  vt göndərmək, yollamaq

  Tam oxu »
 • adroit

  -e adj məharətli

  Tam oxu »
 • adverbe

  m zərf (qram.)

  Tam oxu »
 • adversaire

  m rəqib, düşmən

  Tam oxu »
 • aérodrome

  m aerodrom

  Tam oxu »
 • aéroport

  m aeroport

  Tam oxu »
 • affaire

  f 1) iş; 2) məhkəmə mübahisəsi

  Tam oxu »
 • affamé

  -e adj ac

  Tam oxu »