Fransızca-azərbaycanca lüğət

 • additionner

  vt toplamaq (riyaz.)

  Tam oxu »
 • adieu

  1. m vidalaşma, xudahafizləşmə; faire ses ~x vidalaşmaq 2. int ~! xudahafiz!

  Tam oxu »
 • adjectif

  m sifət (qram.)

  Tam oxu »
 • adjoint

  m, -e f köməkçi, müavin; directeur ~ müdir müavini

  Tam oxu »
 • administratif

  -ve adj inzibati

  Tam oxu »
 • admirable

  adj heyranedici

  Tam oxu »
 • admiration

  f heyranlıq

  Tam oxu »
 • admirer

  vt heyran olmaq, valeh olmaq

  Tam oxu »
 • adolescent

  -e 1. adj gənc 2. m, f gənc, yeniyetmə

  Tam oxu »
 • adorateur

  m, -rice f pərəstişkar

  Tam oxu »
 • adoration

  f pərəstiş, sitayiş

  Tam oxu »
 • adorer

  vt pərəstiş etmək, sitayiş etmək

  Tam oxu »
 • adosser

  vt söykəmək

  Tam oxu »
 • adresse

  f 1) ünvan; 2) müraciət

  Tam oxu »
 • adresser

  vt göndərmək, yollamaq

  Tam oxu »
 • adroit

  -e adj məharətli

  Tam oxu »
 • adverbe

  m zərf (qram.)

  Tam oxu »
 • adversaire

  m rəqib, düşmən

  Tam oxu »
 • aérodrome

  m aerodrom

  Tam oxu »
 • aéroport

  m aeroport

  Tam oxu »
 • affaire

  f 1) iş; 2) məhkəmə mübahisəsi

  Tam oxu »
 • affamé

  -e adj ac

  Tam oxu »
 • affection

  f məhəbbət, bağlılıq

  Tam oxu »
 • affiche

  f afişa, elan

  Tam oxu »
 • affiler

  vt itiləmək

  Tam oxu »
 • affirmer

  vt təsdiq etmək; ~ l'invitation dəvəti təsdiq etmək

  Tam oxu »
 • âge

  m yaş; bas ~ uşaqlıq dövrü; quel ~ avez-vous? neçə yaşınız var?

  Tam oxu »
 • agence

  f agentlik; ~ de publicité reklam agentliyi

  Tam oxu »
 • agenda

  m qeyd dəftəri

  Tam oxu »
 • agent

  m 1) amil; 2) agent; ~ de police polis nəfəri

  Tam oxu »
 • agir

  vi hərəkət etmək; il s'agit (de qch) söhbət nə isə haqqında gedir

  Tam oxu »
 • agiter

  vt tərpətmək

  Tam oxu »
 • agneau

  m quzu

  Tam oxu »
 • agréable

  adj xoş

  Tam oxu »
 • agression

  f təcavüz

  Tam oxu »
 • agricole

  adj kənd təsərrüfatı (təyin kimi)

  Tam oxu »
 • agriculteur

  m əkinçi

  Tam oxu »
 • agriculture

  f kənd təsərrüfatı

  Tam oxu »
 • agronome

  m aqronom

  Tam oxu »
 • ah!

  int ah!

  Tam oxu »
 • aide

  1. f kömək 2. m, f köməkçi

  Tam oxu »
 • aider

  vt kömək etmək

  Tam oxu »
 • aigle

  m, f qartal

  Tam oxu »
 • aiglon

  m qartal balası

  Tam oxu »
 • aigu

  -ë adj kəskin, iti

  Tam oxu »
 • aiguille

  f 1) iynə; 2) saat əqrəbi

  Tam oxu »
 • aiguiser

  vt itiləmək

  Tam oxu »
 • ail

  m sarımsaq

  Tam oxu »
 • aile

  f qanad

  Tam oxu »
 • ailleurs

  adv başqa yerdə; par ~ başqa yerdə; bundan başqa; d'~ 1) lakin, bundan başqa, buna baxmayaraq, bununla belə; 2) yaxşısı budur, yenə də

  Tam oxu »