Fransızca-azərbaycanca lüğət

 • au

  art contr. (à+le) il va au parc o parka gedir

  Tam oxu »
 • au-dessous

  adv aşağıda, altında

  Tam oxu »
 • au-dessus

  adv yuxarıda, üstündə, üzərində

  Tam oxu »
 • aube

  f sübh, şəfəq; à l'~ sübh tezdən

  Tam oxu »
 • auberge

  f karvansara, mehmanxana; ~ de la jeunesse turbaza (gənclər üçün)

  Tam oxu »
 • aubergine

  f badımcan; purée d'~s badımcan kürüsü; ~s farcies badımcan dolması

  Tam oxu »
 • aucun

  -e 1. adj heç, heç bir 2. pron heç kəs

  Tam oxu »
 • auditeur

  m, -rice f dinləyici

  Tam oxu »
 • augmentation

  f artım, çoxalma

  Tam oxu »
 • augmenter

  1. vt artırmaq, çoxaltmaq 2. vi artmaq, çoxalmaq

  Tam oxu »
 • aujourd'hui

  adv 1) bu gün; 2) hal-hazırda

  Tam oxu »
 • auparavant

  adv əvvəl, keçmişdə

  Tam oxu »
 • aussi

  adv həmçinin; da, də; je parle ~ mən də danışıram

  Tam oxu »
 • aussitôt

  adv dərhal, həmin anda, o saat

  Tam oxu »
 • Australien

  m, -ne f Avstraliyalı

  Tam oxu »
 • australien

  -ne adj Avstraliya

  Tam oxu »
 • autant

  adv o qədər

  Tam oxu »
 • auteur

  m müəllif

  Tam oxu »
 • auto

  f bax automobile

  Tam oxu »
 • autobus

  m avtobus

  Tam oxu »
 • autocar

  m avtobus (turistlər üçün)

  Tam oxu »
 • autocratie

  f mütləqiyyət

  Tam oxu »
 • automate

  m avtomat

  Tam oxu »
 • automatique

  adj avtomatik

  Tam oxu »
 • automne

  m payız; en ~ payızda; d'~ payız (təyin kimi)

  Tam oxu »
 • automobile

  f avtomobil

  Tam oxu »
 • autonome

  adj muxtar

  Tam oxu »
 • autonomie

  f muxtariyyət

  Tam oxu »
 • autorisé

  -e adj nüfuzlu

  Tam oxu »
 • autoritaire

  adj avtoritar; régime ~ avtoritar rejim

  Tam oxu »
 • autorité

  f nüfuz

  Tam oxu »
 • autoroute

  f avtostrada, magistral

  Tam oxu »
 • autour

  adv ətrafında

  Tam oxu »
 • autre

  adj başqa, digər, qeyri; une ~ fois başqa vaxt; d'~ part digər tərəfdən

  Tam oxu »
 • Autrichien

  m, -ne f Avstriyalı

  Tam oxu »
 • autrichien

  -ne adj Avstriya

  Tam oxu »
 • autrui

  pron başqa; d'~ özgə

  Tam oxu »
 • auvent

  m talvar

  Tam oxu »
 • aux

  art contr. (à+les) je parle aux enfants mən uşaqlarla danışıram

  Tam oxu »
 • avancer

  vi irəliləmək

  Tam oxu »
 • avant

  prép əvvəl, qabaq; en ~ irəli, öndə; ~ la leçon dərsdən əvvəl

  Tam oxu »
 • avant-garde

  f avanqard; d'~ qabaqcıl

  Tam oxu »
 • avant-hier

  adv sırağa gün

  Tam oxu »
 • avant-propos

  m ön söz, müqəddimə

  Tam oxu »
 • avantage

  m üstünlük

  Tam oxu »
 • avantager

  vt üstünlük vermək

  Tam oxu »
 • avantageux

  -se adj əlverişli, sərfəli

  Tam oxu »
 • avare

  1. adj xəsis, simic 2. m, f xəsis, simic

  Tam oxu »
 • avarice

  f xəsislik, simiclik

  Tam oxu »
 • avarie

  f avariya

  Tam oxu »