Fransızca-azərbaycanca lüğət

 • atelier

  m emalatxana

  Tam oxu »
 • atlas

  m atlas

  Tam oxu »
 • atmosphère

  f atmosfer

  Tam oxu »
 • atmosphérique

  adj atmosfer; pression ~ atmosfer təzyiqi

  Tam oxu »
 • atome

  m atom

  Tam oxu »
 • attaché

  m attaşe; ~ culturel mədəni işlər üzrə attaşe

  Tam oxu »
 • attachement

  m bağlılıq

  Tam oxu »
 • attacher

  vt bağlamaq

  Tam oxu »
 • attaque

  f hücum

  Tam oxu »
 • attaquer

  vt hücum etmək

  Tam oxu »
 • attarder

  vt ləngitmək

  Tam oxu »
 • atteindre

  vt 1) nail olmaq, əldə etmək; 2) çatmaq

  Tam oxu »
 • attendre

  vt gözləmək

  Tam oxu »
 • attentat

  m qəsd, sui-qəsd

  Tam oxu »
 • attente

  f gözləmə; salle d'~ gözləmə zalı

  Tam oxu »
 • attenter

  vt sui-qəsd etmək

  Tam oxu »
 • attentif

  -ve adj diqqətli

  Tam oxu »
 • attention

  f diqqət; faire ~ fikir vermək, nəzər yetirmək

  Tam oxu »
 • attentivement

  adv diqqətlə

  Tam oxu »
 • attestation

  f attestasiya

  Tam oxu »
 • attirance

  f cazibə

  Tam oxu »
 • attirer

  vt cəlb etmək

  Tam oxu »
 • attitude

  f münasibət, rəftar

  Tam oxu »
 • attraction

  f 1) cəzb etmə; 2) cazibə qüvvəsi; 3) attraksion

  Tam oxu »
 • attrayant

  -e adj cazibədar

  Tam oxu »
 • attribut

  m ləvazimat

  Tam oxu »
 • au

  art contr. (à+le) il va au parc o parka gedir

  Tam oxu »
 • au-dessous

  adv aşağıda, altında

  Tam oxu »
 • au-dessus

  adv yuxarıda, üstündə, üzərində

  Tam oxu »
 • aube

  f sübh, şəfəq; à l'~ sübh tezdən

  Tam oxu »
 • auberge

  f karvansara, mehmanxana; ~ de la jeunesse turbaza (gənclər üçün)

  Tam oxu »
 • aubergine

  f badımcan; purée d'~s badımcan kürüsü; ~s farcies badımcan dolması

  Tam oxu »
 • aucun

  -e 1. adj heç, heç bir 2. pron heç kəs

  Tam oxu »
 • auditeur

  m, -rice f dinləyici

  Tam oxu »
 • augmentation

  f artım, çoxalma

  Tam oxu »
 • augmenter

  1. vt artırmaq, çoxaltmaq 2. vi artmaq, çoxalmaq

  Tam oxu »
 • aujourd'hui

  adv 1) bu gün; 2) hal-hazırda

  Tam oxu »
 • auparavant

  adv əvvəl, keçmişdə

  Tam oxu »
 • aussi

  adv həmçinin; da, də; je parle ~ mən də danışıram

  Tam oxu »
 • aussitôt

  adv dərhal, həmin anda, o saat

  Tam oxu »
 • Australien

  m, -ne f Avstraliyalı

  Tam oxu »
 • australien

  -ne adj Avstraliya

  Tam oxu »
 • autant

  adv o qədər

  Tam oxu »
 • auteur

  m müəllif

  Tam oxu »
 • auto

  f bax automobile

  Tam oxu »
 • autobus

  m avtobus

  Tam oxu »
 • autocar

  m avtobus (turistlər üçün)

  Tam oxu »
 • autocratie

  f mütləqiyyət

  Tam oxu »
 • automate

  m avtomat

  Tam oxu »
 • automatique

  adj avtomatik

  Tam oxu »