Fransızca-azərbaycanca lüğət

 • ascenseur

  m lift

  Tam oxu »
 • aspirant

  m, -e f aspirant; ~ par correspondance qiyabi təhsil alan aspirant

  Tam oxu »
 • aspirateur

  m tozsoran

  Tam oxu »
 • aspirine

  f aspirin

  Tam oxu »
 • assasinat

  m qətl

  Tam oxu »
 • assassin

  m cani, qatil

  Tam oxu »
 • assemblée

  f assambleya, məclis; ~ plénière plenum; Assemblée nationale Milli Məclis

  Tam oxu »
 • asseoir

  vt oturtmaq

  Tam oxu »
 • assez

  adv kifayət, xeyli; c'est ~! kifayətdir!

  Tam oxu »
 • assiette

  f boşqab

  Tam oxu »
 • assis

  -e adj oturan; être ~ oturmaq

  Tam oxu »
 • assistance

  f kömək

  Tam oxu »
 • assistant

  m, -e f köməkçi, assistent

  Tam oxu »
 • assister

  1. vi (à qch) iştirak etmək 2. vt kömək etmək

  Tam oxu »
 • association

  f birlik, ittifaq, assosiasiya

  Tam oxu »
 • assurance

  f 1) əminlik; 2) sığorta

  Tam oxu »
 • assurer

  vt əmin etmək

  Tam oxu »
 • astronome

  m astronom

  Tam oxu »
 • astronomie

  f astronomiya

  Tam oxu »
 • atelier

  m emalatxana

  Tam oxu »
 • atlas

  m atlas

  Tam oxu »
 • atmosphère

  f atmosfer

  Tam oxu »
 • atmosphérique

  adj atmosfer; pression ~ atmosfer təzyiqi

  Tam oxu »
 • atome

  m atom

  Tam oxu »
 • attaché

  m attaşe; ~ culturel mədəni işlər üzrə attaşe

  Tam oxu »
 • attachement

  m bağlılıq

  Tam oxu »
 • attacher

  vt bağlamaq

  Tam oxu »
 • attaque

  f hücum

  Tam oxu »
 • attaquer

  vt hücum etmək

  Tam oxu »
 • attarder

  vt ləngitmək

  Tam oxu »
 • atteindre

  vt 1) nail olmaq, əldə etmək; 2) çatmaq

  Tam oxu »
 • attendre

  vt gözləmək

  Tam oxu »
 • attentat

  m qəsd, sui-qəsd

  Tam oxu »
 • attente

  f gözləmə; salle d'~ gözləmə zalı

  Tam oxu »
 • attenter

  vt sui-qəsd etmək

  Tam oxu »
 • attentif

  -ve adj diqqətli

  Tam oxu »
 • attention

  f diqqət; faire ~ fikir vermək, nəzər yetirmək

  Tam oxu »
 • attentivement

  adv diqqətlə

  Tam oxu »
 • attestation

  f attestasiya

  Tam oxu »
 • attirance

  f cazibə

  Tam oxu »
 • attirer

  vt cəlb etmək

  Tam oxu »
 • attitude

  f münasibət, rəftar

  Tam oxu »
 • attraction

  f 1) cəzb etmə; 2) cazibə qüvvəsi; 3) attraksion

  Tam oxu »
 • attrayant

  -e adj cazibədar

  Tam oxu »
 • attribut

  m ləvazimat

  Tam oxu »
 • au

  art contr. (à+le) il va au parc o parka gedir

  Tam oxu »
 • au-dessous

  adv aşağıda, altında

  Tam oxu »
 • au-dessus

  adv yuxarıda, üstündə, üzərində

  Tam oxu »
 • aube

  f sübh, şəfəq; à l'~ sübh tezdən

  Tam oxu »
 • auberge

  f karvansara, mehmanxana; ~ de la jeunesse turbaza (gənclər üçün)

  Tam oxu »