Fransızca-azərbaycanca lüğət

 • arabe

  1. adj ərəb 2. m ərəb dili

  Tam oxu »
 • Arabe

  m, f ərəb

  Tam oxu »
 • araignée

  f hörümçək

  Tam oxu »
 • arbitre

  m hakim (oyunda)

  Tam oxu »
 • arbre

  m ağac

  Tam oxu »
 • arc

  m 1) qövs; 2) yay (silah); 3) tağ; Arc de Triomphe Zəfər tağı

  Tam oxu »
 • arc-en-ciel

  m göy qurşağı

  Tam oxu »
 • architecte

  m memar

  Tam oxu »
 • architecture

  f memarlıq

  Tam oxu »
 • archives

  f pl arxiv

  Tam oxu »
 • arène

  f arena

  Tam oxu »
 • argent

  m 1) gümüş; 2) pul

  Tam oxu »
 • argenté

  -e adj gümüşü

  Tam oxu »
 • argile

  f gil

  Tam oxu »
 • aride

  adj susuz

  Tam oxu »
 • arme

  f 1) silah; ~ blanche soyuq silah; ~ à feu odlu silah; 2) pl gerb

  Tam oxu »
 • armée

  f ordu, qoşun

  Tam oxu »
 • Arménien

  m, -ne f erməni

  Tam oxu »
 • arménien

  -ne 1. adj erməni 2. m erməni dili

  Tam oxu »
 • armoire

  f şkaf

  Tam oxu »
 • armoiries

  f pl gerb

  Tam oxu »
 • arôme

  m ətir

  Tam oxu »
 • arracher

  vt 1) çıxartmaq; 2) qopartmaq

  Tam oxu »
 • arrestation

  f həbs

  Tam oxu »
 • arrêt

  m 1) dayanacaq; 2) həbs

  Tam oxu »
 • arrêter

  vt 1) dayandırmaq, saxlamaq; 2) həbs etmək

  Tam oxu »
 • arrhes

  f pl beh

  Tam oxu »
 • arrière

  adv geri; en ~ geriyə, geridə

  Tam oxu »
 • arrivée

  f gəliş, çatma

  Tam oxu »
 • arriver

  vi (ê) çatmaq

  Tam oxu »
 • arrondissement

  m rayon (Parisdə)

  Tam oxu »
 • arroser

  vt sulamaq, suvarmaq

  Tam oxu »
 • art

  m incəsənət; d'~ bədii; film d'~ bədii film; maître d'~ sənətkar

  Tam oxu »
 • article

  m 1) məqalə; ~ de fond baş məqalə; 2) artikl (qram.)

  Tam oxu »
 • artificiel

  -le adj süni

  Tam oxu »
 • artificiellement

  adv süni

  Tam oxu »
 • artisan

  m sənətkar

  Tam oxu »
 • artiste

  m, f artist, rəssam

  Tam oxu »
 • artistique

  adj bədii

  Tam oxu »
 • ascenseur

  m lift

  Tam oxu »
 • aspirant

  m, -e f aspirant; ~ par correspondance qiyabi təhsil alan aspirant

  Tam oxu »
 • aspirateur

  m tozsoran

  Tam oxu »
 • aspirine

  f aspirin

  Tam oxu »
 • assasinat

  m qətl

  Tam oxu »
 • assassin

  m cani, qatil

  Tam oxu »
 • assemblée

  f assambleya, məclis; ~ plénière plenum; Assemblée nationale Milli Məclis

  Tam oxu »
 • asseoir

  vt oturtmaq

  Tam oxu »
 • assez

  adv kifayət, xeyli; c'est ~! kifayətdir!

  Tam oxu »
 • assiette

  f boşqab

  Tam oxu »
 • assis

  -e adj oturan; être ~ oturmaq

  Tam oxu »