Fransızca-azərbaycanca lüğət

 • an

  m il; le Nouvel ~ Yeni il; bon jour et bon ~! Yeni iliniz mübarək!

  Tam oxu »
 • analyse

  f təhlil, analiz; ~ qualitative keyfiyyət analizi; ~ quantitative kəmiyyət analizi

  Tam oxu »
 • analyser

  vt təhlil etmək

  Tam oxu »
 • ancêtres

  m pl əcdad

  Tam oxu »
 • ancien

  -ne 1. adj qədim, keçmiş 2. m pl les ~s qədim insanlar

  Tam oxu »
 • ancre

  f lövbər; ~ de salut son ümid

  Tam oxu »
 • âne

  m eşşək

  Tam oxu »
 • anecdote

  f lətifə

  Tam oxu »
 • angine

  f angina

  Tam oxu »
 • Anglais

  m, -e f ingilis

  Tam oxu »
 • anglais

  -e 1. adj ingilis 2. m ingilis dili

  Tam oxu »
 • animal

  m heyvan; règne ~ heyvanlar aləmi

  Tam oxu »
 • année

  f il; ~ scolaire tədris ili; Bonne ~! Yeni iliniz mübarək!

  Tam oxu »
 • anniversaire

  m 1) ildönümü; 2) ad günü

  Tam oxu »
 • annonce

  f elan, bildiriş

  Tam oxu »
 • annoncer

  vt elan etmək, bildirmək

  Tam oxu »
 • annuaire

  m illik nəşr

  Tam oxu »
 • annuel

  -le adj illik

  Tam oxu »
 • annuler

  vt ləğv etmək

  Tam oxu »
 • antenne

  f antenna

  Tam oxu »
 • antichambre

  f dəhliz

  Tam oxu »
 • août

  m avqust; en ~ avqustda; au mois d'~ avqust ayında

  Tam oxu »
 • apercevoir

  vt görmək, müşahidə etmək

  Tam oxu »
 • aperçu

  m icmal

  Tam oxu »
 • apostrophe

  f 1) apostrof; 2) xitab

  Tam oxu »
 • apparaître

  vi görünmək, meydana gəlmək

  Tam oxu »
 • appareil

  m aparat, cihaz; ~ photographique fotoaparat

  Tam oxu »
 • apparence

  f görkəm

  Tam oxu »
 • appartement

  m mənzil

  Tam oxu »
 • appartenance

  f mənsubiyyət

  Tam oxu »
 • appartenir

  vi aid olmaq, mənsub olmaq

  Tam oxu »
 • appel

  m çağırış

  Tam oxu »
 • appeler

  vt çağırmaq; comment t'appelles-tu? adın nədir?; je m'appelles Sevil mənim adım Sevildir

  Tam oxu »
 • appétit

  m iştaha; bon ~! nuş olsun!

  Tam oxu »
 • applaudir

  vt alqışlamaq

  Tam oxu »
 • applaudissements

  m pl alqışlar

  Tam oxu »
 • application

  f tətbiq

  Tam oxu »
 • appliquer

  vt tətbiq etmək

  Tam oxu »
 • apporter

  vt gətirmək

  Tam oxu »
 • apprécier

  vt qiymətləndirmək

  Tam oxu »
 • apprendre

  1. vi öyrənmək, mənimsəmək 2. vt öyrətmək

  Tam oxu »
 • apprentissage

  m öyrənmə, təlim

  Tam oxu »
 • approcher

  1. vt (qn, qch de qn) yaxınlaşdırmaq 2. vi (de qn/qch) yaxınlaşmaq

  Tam oxu »
 • approuver

  vt bəyənmək

  Tam oxu »
 • approvisionnement

  m təchizat

  Tam oxu »
 • approvisionner

  vt təchiz etmək

  Tam oxu »
 • appui

  m dayaq

  Tam oxu »
 • appuyer

  vt söykəmək

  Tam oxu »
 • après

  prép sonra, ardınca; d'~ görə; ~ tout nəhayət

  Tam oxu »
 • après-midi

  m günortadan sonrakı vaxt

  Tam oxu »