Fransızca-azərbaycanca lüğət

 • amabilité

  f nəzakət, mehribanlıq

  Tam oxu »
 • amande

  f badam

  Tam oxu »
 • amandier

  m badam ağacı

  Tam oxu »
 • amateur

  m, f həvəskar, azarkeş

  Tam oxu »
 • ambassade

  f səfirlik

  Tam oxu »
 • ambassadeur

  m səfir

  Tam oxu »
 • ambitieux

  -se adj şöhrətpərəst

  Tam oxu »
 • ambition

  f şöhrətpərəstlik

  Tam oxu »
 • ambulance

  f 1) təcili yardım maşını; 2) tibb məntəqəsi

  Tam oxu »
 • ambulant

  -e adj səyyar

  Tam oxu »
 • âme

  f 1) könül, qəlb; 2) ruh, can; du fond de l'~ səmimi qəlbdən

  Tam oxu »
 • aménagement

  m abadlıq

  Tam oxu »
 • aménager

  vt abadlaşdırmaq

  Tam oxu »
 • amende

  f cərimə; mettre à l'~ cərimə etmək

  Tam oxu »
 • amener

  vt gətirmək

  Tam oxu »
 • amer

  -ère adj acı

  Tam oxu »
 • Américain

  m, -e f Amerikalı

  Tam oxu »
 • américain

  -e adj Amerika

  Tam oxu »
 • ami

  m, -e f dost, rəfiqə

  Tam oxu »
 • amidon

  m nişasta

  Tam oxu »
 • amiral

  m admiral

  Tam oxu »
 • amitié

  f dostluq

  Tam oxu »
 • amour

  m məhəbbət, sevgi, eşq; pour l'~ de xatirinə

  Tam oxu »
 • amour-propre

  m heysiyyət

  Tam oxu »
 • amusant

  -e adj məzəli, əyləncəli

  Tam oxu »
 • amuser

  vt əyləndirmək

  Tam oxu »
 • an

  m il; le Nouvel ~ Yeni il; bon jour et bon ~! Yeni iliniz mübarək!

  Tam oxu »
 • analyse

  f təhlil, analiz; ~ qualitative keyfiyyət analizi; ~ quantitative kəmiyyət analizi

  Tam oxu »
 • analyser

  vt təhlil etmək

  Tam oxu »
 • ancêtres

  m pl əcdad

  Tam oxu »
 • ancien

  -ne 1. adj qədim, keçmiş 2. m pl les ~s qədim insanlar

  Tam oxu »
 • ancre

  f lövbər; ~ de salut son ümid

  Tam oxu »
 • âne

  m eşşək

  Tam oxu »
 • anecdote

  f lətifə

  Tam oxu »
 • angine

  f angina

  Tam oxu »
 • Anglais

  m, -e f ingilis

  Tam oxu »
 • anglais

  -e 1. adj ingilis 2. m ingilis dili

  Tam oxu »
 • animal

  m heyvan; règne ~ heyvanlar aləmi

  Tam oxu »
 • année

  f il; ~ scolaire tədris ili; Bonne ~! Yeni iliniz mübarək!

  Tam oxu »
 • anniversaire

  m 1) ildönümü; 2) ad günü

  Tam oxu »
 • annonce

  f elan, bildiriş

  Tam oxu »
 • annoncer

  vt elan etmək, bildirmək

  Tam oxu »
 • annuaire

  m illik nəşr

  Tam oxu »
 • annuel

  -le adj illik

  Tam oxu »
 • annuler

  vt ləğv etmək

  Tam oxu »
 • antenne

  f antenna

  Tam oxu »
 • antichambre

  f dəhliz

  Tam oxu »
 • août

  m avqust; en ~ avqustda; au mois d'~ avqust ayında

  Tam oxu »
 • apercevoir

  vt görmək, müşahidə etmək

  Tam oxu »
 • aperçu

  m icmal

  Tam oxu »