Fransızca-azərbaycanca lüğət

 • août

  m avqust; en ~ avqustda; au mois d'~ avqust ayında

  Tam oxu »
 • apercevoir

  vt görmək, müşahidə etmək

  Tam oxu »
 • aperçu

  m icmal

  Tam oxu »
 • apostrophe

  f 1) apostrof; 2) xitab

  Tam oxu »
 • apparaître

  vi görünmək, meydana gəlmək

  Tam oxu »
 • appareil

  m aparat, cihaz; ~ photographique fotoaparat

  Tam oxu »
 • apparence

  f görkəm

  Tam oxu »
 • appartement

  m mənzil

  Tam oxu »
 • appartenance

  f mənsubiyyət

  Tam oxu »
 • appartenir

  vi aid olmaq, mənsub olmaq

  Tam oxu »
 • appel

  m çağırış

  Tam oxu »
 • appeler

  vt çağırmaq; comment t'appelles-tu? adın nədir?; je m'appelles Sevil mənim adım Sevildir

  Tam oxu »
 • appétit

  m iştaha; bon ~! nuş olsun!

  Tam oxu »
 • applaudir

  vt alqışlamaq

  Tam oxu »
 • applaudissements

  m pl alqışlar

  Tam oxu »
 • application

  f tətbiq

  Tam oxu »
 • appliquer

  vt tətbiq etmək

  Tam oxu »
 • apporter

  vt gətirmək

  Tam oxu »
 • apprécier

  vt qiymətləndirmək

  Tam oxu »
 • apprendre

  1. vi öyrənmək, mənimsəmək 2. vt öyrətmək

  Tam oxu »
 • apprentissage

  m öyrənmə, təlim

  Tam oxu »
 • approcher

  1. vt (qn, qch de qn) yaxınlaşdırmaq 2. vi (de qn/qch) yaxınlaşmaq

  Tam oxu »
 • approuver

  vt bəyənmək

  Tam oxu »
 • approvisionnement

  m təchizat

  Tam oxu »
 • approvisionner

  vt təchiz etmək

  Tam oxu »
 • appui

  m dayaq

  Tam oxu »
 • appuyer

  vt söykəmək

  Tam oxu »
 • après

  prép sonra, ardınca; d'~ görə; ~ tout nəhayət

  Tam oxu »
 • après-midi

  m günortadan sonrakı vaxt

  Tam oxu »
 • apte

  adj bacarıqlı; ~ (à qch) bacarığı olmaq

  Tam oxu »
 • aptitude

  f (à qch) bacarıq

  Tam oxu »
 • aquarium

  m akvarium

  Tam oxu »
 • arabe

  1. adj ərəb 2. m ərəb dili

  Tam oxu »
 • Arabe

  m, f ərəb

  Tam oxu »
 • araignée

  f hörümçək

  Tam oxu »
 • arbitre

  m hakim (oyunda)

  Tam oxu »
 • arbre

  m ağac

  Tam oxu »
 • arc

  m 1) qövs; 2) yay (silah); 3) tağ; Arc de Triomphe Zəfər tağı

  Tam oxu »
 • arc-en-ciel

  m göy qurşağı

  Tam oxu »
 • architecte

  m memar

  Tam oxu »
 • architecture

  f memarlıq

  Tam oxu »
 • archives

  f pl arxiv

  Tam oxu »
 • arène

  f arena

  Tam oxu »
 • argent

  m 1) gümüş; 2) pul

  Tam oxu »
 • argenté

  -e adj gümüşü

  Tam oxu »
 • argile

  f gil

  Tam oxu »
 • aride

  adj susuz

  Tam oxu »
 • arme

  f 1) silah; ~ blanche soyuq silah; ~ à feu odlu silah; 2) pl gerb

  Tam oxu »
 • armée

  f ordu, qoşun

  Tam oxu »
 • Arménien

  m, -ne f erməni

  Tam oxu »