ARQURU

Köndələn, çarpaz. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

ARQU
ARMUDU