ARQU

1. İnad, sözə qulaq asmayan.

2. İki divar və ya iki dirək arasına qoyulan ağac. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

ARQIÇ
ARQURU