Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti.

 • AJDIX

  (Ağdam, Çənbərək, Xanlar, Karvansaray) yeni məhsuldan təcili üyüdülmüş azacıq taxıl. – Biyil ajdığı Hazırbecannan gətdix’; – Gederdix’, taxıl biçerdix

  Tam oxu »
 • AJIQIJI

  (Ağdam) vəzəri

  Tam oxu »
 • AJIQOUX

  (Xanlar, Qazax) yabanı bitki adı. – Ajıqoux xeyirri otdu, heyvan yaxşı ye:r (Xanlar)

  Tam oxu »
 • AJIMAX

  (Çənbərək) təngnəfəs olmaq. – Altdan uxarı yəldim deyin, ürəyim ajıdı

  Tam oxu »
 • AJIPƏNCƏR

  (Gəncə) vəzəri. – Dünən bazardan iki dəstə ajıpəncər aldım

  Tam oxu »
 • AJITƏRƏ

  (Qazax) sulu yerlərdə bitən yeməli bitki. – Ajıtərə sulu yerrərdə piter

  Tam oxu »
 • AJITMA

  (Ağdam, Gəncə, Qazax, Şəmkir) maya, xəmir mayası, acıxəmrə. – Get dayıngildən ajıtma al gəti, xamır yoğurax (Şəmkir)

  Tam oxu »
 • AJITMALI

  (Ağdaş, Ağdərə, Mingəçevir) 1. mayalı xəmirdən bişirilmiş sac çörəyi (Ağdərə) 2. mayalı xəmir (Mingəçevir)

  Tam oxu »
 • AQCAVAZ

  (Qax) acqarına

  Tam oxu »
 • AQÇADUZD

  (Quba) siçovul

  Tam oxu »
 • AQQA

  I (Saatlı, Zərdab) ata. – Aqqa, doxdur gəlif inəx’lərə iynə vurmağa (Zərdab) II (Quba, Saatlı) yaşlı, nüfuzlu kişilərə edilən müraciət forması

  Tam oxu »
 • AQUBA

  (Qax) əziyyət, məşəqqət. – Habı aqubadan qurtaran qunu qoracammı?

  Tam oxu »
 • AL

  (Ağcabədi, Ağdam, Bakı, Cəbrayıl, Füzuli, Qazax) hiylə, yalan. – Məni al dilə tutma, nə sözün var mərdana deynən (Ağdam)

  Tam oxu »
 • ALA

  I (Gədəbəy, Göyçay, Qazax, Tovuz, Yevlax) alaq. – Qızdar bostanın alasını çəkif qutardılar (Tovuz) II (Şəki) göyərti, tərəvəz

  Tam oxu »
 • ALA ÇEHMAX

  (Zaqatala) alaq etmək. – Bir az ala çehmax isdiyirəm

  Tam oxu »
 • ALA-TALA

  (Zəngibasar) ordan-burdan. – Şaxda ala-tala aparıb əkini

  Tam oxu »
 • ALA-ULA

  (Qazax, Oğuz) 1. alaq otu (Qazax). – Ala-ula basıf pambığı 2. göyərti (Oğuz)

  Tam oxu »
 • ALABAĞIR

  (Şəmkir) qorxaq ◊ Alabağır olmax – qorxmaq. – Uşağ alabağır oldu

  Tam oxu »
 • ALABAYDAX

  I (Bakı, Biləsuvar, Füzuli, Qazax, Quba, Salyan) pis sifətlə xalq arasında məşhur olan adam. – Maydan Məhəmməd camahatın arasında köhnənin alabaydağıd

  Tam oxu »
 • ALABƏHLİ

  (Qəbələ, Quba) albalı. – Alabəhli çiçəy açıp (Qəbələ)

  Tam oxu »
 • ALABİTDAN

  (Salyan) azca, bir az. – Çörəx’dən alabitdan yedim gəldim

  Tam oxu »
 • ALABİTƏ:R

  (Kürdəmir) başdansovdu

  Tam oxu »
 • ALABLOY

  (Çənbərək) tonqal. – Bizim alabloy çox yekeydi

  Tam oxu »
 • ALABUĞA

  (Cəbrayıl, Zəngilan) mozalan. – Heyvanı meşədən çıxardın, alabuğa qırdı (Zəngilan); – Dananın belin alabuğa oxxətər yeyib ki, qanıyıf (Cəbrayıl)

  Tam oxu »
 • ALABUTTAN

  (Bakı) səthi, ötəri, möhkəm olmayan, birtəhər. – O:n öyi alabuttan tikilib

  Tam oxu »
 • ALACA

  I (Gəncə, Şəmkir) 1. əkin sahəsi içərisində toxum səpilməmiş kiçik yer (Gəncə). – Pambıxda çox alaca qoyufsan 2

  Tam oxu »
 • ALACADAMAX

  (Cənubi Azərbaycan) quş adı. – Alacadamax ağaca qondu

  Tam oxu »
 • ALACALAMMAĞ

  (Xaçmaz) dirçəlmək, canlanmaq. – Quşun balaları dən yə:nnən sura alacalandı

  Tam oxu »
 • ALACALAMMAX

  (Şəki) əsəbiləşən və ya utanan vaxt müxtəlif rənglərə düşmək (üz haqqında). – No:luf, sufatın alacalanıf?

  Tam oxu »
 • ALACALI

  I (Şəki) rəngbərəng. – Xanımın alacalı tirməsi var II (Bərdə) ögey. – Biz alacalı uşaxlarıx Alacalı tutmax (Çənbərək) – fərqləndirmək

  Tam oxu »
 • ALACALLAMMAX

  (Qarakilsə) böyümək, genişlənmək (gözə aid). – Gözləri elə alacallammışdı ki, heş məni tanıyammadı

  Tam oxu »
 • ALACANAŞ

  (Qax) yarıcan. – Habıra verin, uşağı alacanaş eləmiyin

  Tam oxu »
 • ALACANKEŞ

  (Qazax) yarımçıq, natamam, başdansovma. – Paltar alacankeşdi

  Tam oxu »
 • ALACATI

  (Zəngilan) müxtəlif rəngli konfet. – Dədəm bazardan mənə alacatı aldı

  Tam oxu »
 • ALACƏNGƏNƏFƏS

  (Şahbuz) təngnəfəs. – Dəryadan alacəngənəfəs çıxdılar

  Tam oxu »
 • ALAÇARPA

  (Tabasaran) alabəzək. – Çaydan uyannar-hami yannar alaçarpa ulutdu, qardaş

  Tam oxu »
 • ALAÇOQQUŞ

  (Lənkəran) araqızışdıran. – Ziba yaman alaçoqquş adamdu

  Tam oxu »
 • ALAÇÖHRƏ

  (Kəlbəcər) gilas ağacına oxşar cır meyvəli ağac. – Alaçöhrə odunnuxdu

  Tam oxu »
 • ALAÇULA

  (Bakı) başdansovma, birtəhər. – Yeri alaçula işdiyib

  Tam oxu »
 • ALAÇULU

  (Kürdəmir) bax alaçula

  Tam oxu »
 • ALADAĞ

  (Qubadlı) yarıyanıq (çörək və s.). – Bu çörəyi niyə aladağ pişirirsən?

  Tam oxu »
 • ALADAMĞA

  (Xaçmaz) başdansovdu. – Əkin yaxşı sulanmıyitdi, aladamğa ulub qalub

  Tam oxu »
 • ALADAMĞIR

  (İsmayıllı, Mingəçevir) seyrək. – Bı yer qumsal oldığına görə ot aladamğır bitib (İsmayıllı)

  Tam oxu »
 • ALADƏMYİL

  (Qazax) bax aladamğır. – Taxıl aladəmyil pitif

  Tam oxu »
 • ALADƏRƏN

  (Yevlax) kətmən. – Aladərənnən ala dənni:rix’

  Tam oxu »
 • ALADI

  (Qax) qoz çırpmaq üçün çubuq. – Meşədən yaxşı aladı kəsmişəm

  Tam oxu »
 • ALADİL

  I (Qazax) hiylə ◊ Ala-dilə tutmax – aldatmaq. – Üşağı ala-dilə tutuf, qarpızın yaxşısını seçif II (Salyan) ikidilli, tez-tez sözünü dəyişən

  Tam oxu »
 • ALADİRİ

  (Qazax) alaçiy. – Ət aladiri pişif

  Tam oxu »
 • ALAFA

  (Ağdam, Quba, Şəki, Zaqatala) 1. zərif ipək parça (Quba, Şəki) – Alafadan arvatdar partal tikərdilər üzdəriyçün (Quba); – Bazardan uşaxlara alafa aldı

  Tam oxu »
 • ALAFATIN

  (Böyük Qarakilsə, Şəmkir) çox iti (alət)

  Tam oxu »